Project

Groepshuisvesting zeugen in de vroege dracht

Sinds 1 januari 2013 moeten alle zeugen vanaf vier dagen na dekken in groepen gehouden worden. In de praktijk zijn de ervaringen met groepshuisvesting wisselend. Op het ene bedrijf werkt het goed, terwijl op het andere bedrijf problemen met vruchtbaarheid dan wel beenwerk worden ervaren. In een begeleidingstraject voor zeugenbedrijven die zich aangemeld hebben als knelgeval met betrekking tot de vierdageneis zijn onder andere tips, adviezen en kennis verzameld om de vierdageneis succesvol toe te passen.

Meer informatie over het project

De sector heeft in 2014 de problematiek van de zogenoemde vierdageneis met het ministerie besproken, waarna de Staatssecretaris heeft toegezegd met een aanpak te komen. Om een goed beeld te krijgen van de problematiek rondom de vierdageneis heeft Wageningen UR Livestock Research een inventarisatie van de knelgevallen gedaan.

Inventarisatie knelgevallen

In het najaar van 2014 zijn alle ca. 2200 bedrijven die zeugen houden aangeschreven door de NVWA. Zij kregen de vraag of ze problemen ondervinden met de vierdageneis en de mogelijkheid zich aan te melden als ‘knelgeval’. Er hebben zich 346 bedrijven aangemeld. Deze bedrijven zijn in december-januari 2014-2015 door medewerkers van Wageningen UR telefonisch bevraagd op de aard en omvang van de problematiek.

Begeleidingstraject

Op basis van deze gesprekken hebben 224 bedrijven aangegeven dat zij graag een begeleidingstraject willen. De Stas heeft besloten dat deze bedrijven een begeleidingstraject aangeboden krijgen bestaande uit:

1. Een bedrijfsbezoek (audit) door twee deskundigen met als doel oplossingsrichtingen aandragen die de problemen oplossen dan wel verminderen.

2. Het verlenen van een tijdelijke ontheffing m.b.t. de vierdageneis mits het bedrijf een evident knelgeval is (voldoet aan voorwaarden).

3. Het aanbieden van voorlichtende/ondersteunende bijeenkomsten voor zowel de zeugenhouders als erfbetreders (dierenartsen, voorlichters, etc.);

4. Een vraagbaak (online) aanbieden waar varkenshouders vragen kunnen stellen en relevante vakinhoudelijke informatie wordt aangeboden.

Doel project

Het doel van het project ‘Groepshuisvesting in de vroege dracht’ is een begeleidingstraject uitvoeren voor de zeugenbedrijven die zich aangemeld hebben als evidente knelgeval m.b.t. de vierdageneis. Het doel van dit begeleidingstraject is om handvatten/oplossingsrichtingen aan te reiken om de vierdageneis succesvol toe te passen, waarbij dierenwelzijn en goede productieresultaten gewaarborgd zijn.

De kennis en informatie die in gesprekken en tijdens bijeenkomsten is uitgewisseld, wordt hieronder aangeboden in deze ‘Informatie vraagbaak’. Hier vindt u nuttige informatie over groepshuisvesting in de vroege dracht. Met tips en adviezen waar u zelf ook direct mee aan de slag kunt. U kunt hieronder ook zelf een vraag stellen en daarmee bouwen we aan een lijst van veel gestelde vragen.

Informatie vraagbaak

Presentaties themadagen groepshuisvesting vroege dracht oktober 2015

In oktober 2015 organiseerden Wageningen UR en VarkensNET in opdracht van Het Ministerie van Economische Zaken vier Wroeten met-sessies over Groepshuisvesting vroege dracht

Behoeftes van het varken

Wat wil het varken
In deze brochure staat het varken centraal, we geven een antwoord op de vraag ‘Wat wil het varken?’. Via een diergerichte benadering wordt beschreven wat belangrijk is voor het varken.

Mest- en urineergedrag van varkens
Het mest- en urineergedrag van varkens is een complex fenomeen wat afhankelijk is van meerdere factoren die elkaar wederzijds beïnvloeden. In dit rapport worden de sturingsmechanismen verder uiteen gezet aan de hand van de opdeling ‘indirecte sturing’ en ‘directe beïnvloeding’ bij het kiezen van een vaste mestplek.

Opfokzeugen

Tips en aanbevelingen voor het succesvol houden van opfokzeugen
Eén van de succesfactoren voor groepshuisvesting is een goede opfok van de opfokzeugen. Maar wat is een goede opfok? Welke factoren zijn belangrijk? Dat is beschreven in het Handboek Opfokzeugen. Het handboek bevat praktische en vaktechnische kennis en tips en aanbevelingen voor het succesvol houden van opfokzeugen. In deze flyer worden de tips en aanbevelingen uit het handboek kort beschreven.

Handboek opfokzeugen
Eén van de succesfactoren voor groepshuisvesting is een goede opfok van de opfokzeugen. Maar wat is een goede opfok? Welke factoren zijn belangrijk? Dat is beschreven in het Handboek Opfokzeugen. Het handboek bevat praktische en vaktechnische kennis en tips en aanbevelingen voor het succesvol houden van opfokzeugen.

Groepshuisvestingssystemen

Groepshuisvesting voor drachtige zeugen: kenmerken van de verschillende systemen
In het rapport is een overzicht gegeven van de meest voorkomende systemen van groepshuisvesting voor drachtige zeugen in de praktijk. We hebben de belangrijkste kenmerken en aandachtspunten van elk systeem beschreven. Daarnaast is een overzicht gegeven van aspecten die niet gebonden zijn aan een bepaald systeem van groepshuisvesting, maar die wel belangrijk zijn om tot een goede keuze voor een systeem van groepshuisvesting van de drachtige zeugen te komen; zoals ‘kies ik voor dynamische of stabiele groepen, voor kleine of grote groepen, voor wel of geen stro en voor individuele of groepsvoedering?’.

Groepshuisvesting van zeugen tijdens de vroege dracht
Doel van het onderzoek is inzicht krijgen in de succesfactoren en de risicofactoren voor groepshuisvesting in de vroege dracht zodat drachtige zeugen in de nabije toekomst gehuisvest zijn in stalsystemen voor groepshuisvesting, waarin het dierenwelzijn gewaarborgd is en waarbij het houderijsysteem economisch duurzaam is.

Flyer: succesfactoren gevonden
Welke factoren maken groepshuisvesting van zeugen binnen vier dagen na inseminatie tot een succes? Deze flyer is geeft de succesfactoren weer die gevonden zijn op praktijkbedrijven in het project “Groepshuisvesting in de vroege dracht”

Voerstationtraining voor gelten
Een optimale voorbereiding van gelten op voerstations na inseminatie levert zowel voor mens als dier voordelen op. Lees hier de aanbevelingen m.b.t. de training van gelten aan een voerstation.

Plattegrond en tips arena (tijdelijke partkeerruimte voor zeugen)

Reproductie

Voeding

Factsheet voeding dragende zeugen

Ruwvoer of stro voor drachtige zeugen
Uit onderzoek blijkt dat het gebruik van ruwvoer of stro de agressie en stress kan verminderen. Er is echter ook onderzoek gedaan waaruit bleek dat door stro of ruwvoer zeugen actiever worden, met meer kans op confrontaties tussen de dieren. Het doel van dit onderzoek was de effecten te bepalen van ruwvoer of stro op het welzijn, gemeten aan huidbeschadigingen en eetgedrag, bij zeugen in wisselgroepen.

Voeding tijdens de vroege dracht: Effecten op reproductie en lichaamsontwikkeling van jonge zeugen
Het voeren van 30% extra eiwit tijdens de eerste vier weken van de dracht, of spenen op drie weken laten geen effect zien op de reproductieresultaten in de volgende worp. Het voeren van 30% extra
voer tijdens de eerste vier weken van de dracht geeft tegenstrijdige resultaten. Aan de ene kant wordt de toomgrootte vanuit eerste inseminatie positief beïnvloed zonder de geboortegewichten van de biggen te verlagen, aan de andere kant neemt het aantal terugkomers vanuit eerste inseminatie toe.

Klimaat

Een goede instelling van het klimaat is een belangrijke factor bij de huisvesting van varkens. Er zijn veel verschillende manieren om het klimaat te beheersen en te regelen. Elk systeem kent eigen voor- en nadelen. De deskundigen van het Klimaatplatform Varkens hebben een aantal leaflets opgesteld. Deze leaflets bieden informatie voor het ontwerp van ventilatiesystemen bij nieuwbouw of verbouw, maar kunnen ook gebruikt worden om het ontwerp en het gebruik van ventilatiesystemen in bestaande stallen te toetsen en waar mogelijk te verbeteren.

Lees meer over de Klimaatplatforms Varkens en Pluimveehouderij

Meten is weten

Stel uw eigen vraag