Grote Weiland

Provincie Gelderland
Ligging Harderwijk
Coordinaten 176.0 / 486.75
Hoogte tov NAP +1.5 tot +2.4m
Oppervlakte 34.4 ha
Eigenaar/beheerder Natuurmonumenten
Bijzondere status A-locatie
Jaar van aanwijzing 1999
Delen beheerd tot
FGR Hogere Zandgronden
Fysiotoop Overgangsvenen
PNV Elzenrijk Essen-Iepenbos
Grote weiland
Grote weiland

Op de overgang van de Veluwe naar de voormalige Zuiderzeekust ligt bosreservaat Grote Weiland, aangelegd in 1945 met populier als hoofdboomsoort en op veel plaatsen zwarte els als vulhout. Ook komt een blok met gewone es voor. Een struiklaag met gewone vlier komt regelmatig voor.

Sinds 1984 wordt het gebied begraasd; eerst met runderen en sinds 1996 met Schotse Hooglanders.

Plaatselijk is de populier aan het aftakelen. Waar Zwarte els als vulhout is aangeplant, neemt deze de boomlaag over. Waar els niet is aangeplant worden de nieuwe open plekken door de Schotse Hooglanders opgehouden. Verjonging van gewone es komt wel voor, maar is te gering om een volgende bosgeneratie te vormen.

De bodem bestaat uit zeggeveen met glydeverschijnselen. Het gebied is erg nat. De invloed van basenrijke kwel is groot.

Kaart