Project

Helmond klimaatneutraal

Welke mogelijkheden zijn er om met co- en/of mestvergisting duurzame energie te produceren binnen de regio Helmond? De Energie Club Helmond Regio (ECHR) wil hier graag meer over weten.

co-vergistingsinstallatie

De Energie Club Helmond Regio (ECHR) is sinds 2009 actief. Zij heeft zich tot doel gesteld om de regio Helmond CO2-neutraal te maken voor haar nageslacht. Daarnaast wil de ECHR kennis over duurzame energie overbrengen op ambtenaren, politici, ondernemers en andere geïnteresseerden in Helmond en omliggende gemeenten. Hiermee beschikken deze partijen dan over betere kennis voor beleidsvoorbereiding en bij het voorbereiden en realiseren van projecten op het gebied van verduurzaming van de regio. In 2010 heeft zij de Wetenschapswinkel gevraagd om meer fundering te geven aan hun initiatieven. Dat wil de ECHR doen door een voorbeeldproject te starten op het gebied van duurzame energie. In deze regio is veel mestoverschot. Het meest kansrijke project is dan om te onderzoeken of mest en/of co-vergisting in deze regio een optie is voor het opwekken van duurzame energie.

Onderzoek

Doel van dit project was een verkenning van de mogelijkheden om met co- en/of mestvergisting duurzame energie te produceren binnen de regio Helmond. Het ging hierbij niet alleen om de technische haalbaarheid, maar ook of opties financieel haalbaar zijn en welke kansen of bedreigingen er zijn om tot een concreet project te komen. Op basis van deze kennis is gekeken in hoeverre dit in een business case of een gebiedsplan kan worden omgezet.

Twee fasen

Het project bestond globaal uit twee fasen:

Fase 1: Verkenning van de mogelijkheden voor co- en/of mestvergisting:

  • Hoeveel mest wordt er geproduceerd in de regio Helmond?
  • Welke mogelijkheden zijn er om de geproduceerde energie af te zetten binnen de regio?
  • Welke aanpassingen zijn er nodig binnen de regio om co- en/of mestvergisting mogelijk te maken?
  • Is het economisch rendabel?
  • Welke afvalproducten ontstaan er en wat zijn de consequenties hiervan voor de duurzaamheid van de regio?

Deze vragen zijn uitgangspunt geweest voor het houden van interviews met deskundigen uit het gebied. Op basis hiervan zijn de op dat moment lopende initiatieven in kaart gebracht en zijn de initiatieven met de meeste potentie nog iets verder uitgewerkt.

Fase 2: Inpassing van een aantal opties voor mest- en/of covergisting in de regio Helmond in een deel van het gebied:

Met een groot aantal betrokkenen uit de regio is een creatieve sessie gehouden waarin voor een deel van de regio (gebied Kanaalzone) een plan is ontwikkeld om duurzame energie op te wekken waarbij vergisting een centrale plek heeft. In deze bijeenkomst is samen met de deelnemers verkend wat er nodig is voor deze regio om opwekking van duurzame energie én afzet ervan van de grond te krijgen.

Conclusies

Er lopen vele initiatieven op het gebied van mest en/of covergisting in de regio Helmond, maar er kan worden geconstateerd dat deze initiatieven door gebrek aan financiën, problemen met de vergunningen en uitvoering als ‘eenlingacties’ niet daadwerkelijk van de grond komen. Het enthousiasme is groot, maar samenwerking is noodzakelijk en goed ondernemerschap is daarbij een essentiële voorwaarde.
Mest- en/of covergisting in de regio kan volgens de onderzoekers zeker een positieve bijdrage leveren om duurzame energie te produceren. Deze energie (warmte, biogas, elektriciteit) moet dan wel efficiënt worden benut. Alleen door alle initiatieven aan elkaar te koppelen kunnen er werkelijk stappen worden gemaakt richting een klimaat neutrale regio.

Voor een deel van het gebied in de regio Helmond (Kanaalzone) zijn voorstellen gedaan om lopende initiatieven te verbinden en is uitgewerkt op welke wijze dat zou kunnen. Op basis van deze kansen zijn de contouren aangegeven van een te ontwikkelen toekomstbeeld, waar vele initiatieven verbonden kunnen worden via gas- of warmtenetwerken. Om toe te werken naar dit toekomstbeeld, moet er een gebiedsplan voor de lange termijn worden opgesteld. Hierin krijgen niet alleen mest en/of covergisting een plek, maar ook infrastructuur, warmte koude opslag, kassen, geothermie, zonne-energie, afzet van energie en het gebruik van restwarmte. De bedrijven kunnen dan steeds stappen nemen, die in dit beeld passen. Dit betekent ook dat bedrijven en gemeenten concrete keuzes moeten maken over de richting van die stappen. Dit geeft ondernemers duidelijkheid en geeft aan welke initiatieven de moeite waard zijn om op dit moment verder te ontwikkelen omdat die initiatieven binnen de lange termijnvisie passen.