Heloma-Bleekerspolder

Provincie Friesland
Ligging Wolvega
Coordinaten 199.0 / 543.0
Hoogte tov NAP -0.8 tot +0.5m
Oppervlakte 65.9 ha
Eigenaar/beheerder It Fryske Gea
Bijzondere status A-locatie
Jaar van aanwijzing 1999
Delen beheerd tot onbekend
FGR Laagveen
Fysiotoop Zoete veenweiden en veenwateren
PNV Ruigt-Elzenbos

Niet toegankelijk in het broedseizoen

Heloma- Bleekerspolder
Heloma- Bleekerspolder

Ten zuidoosten van het Friese dorp Wolvega ligt de Lindevallei, een laagveenmoeras-gebied van 610 ha groot. Twee naast elkaar gelegen polders vormen het reservaat Heloma- Bleekerspolder. Er zijn verschillende typen groeiplaatsen te vinden: benedenlopen van beekdalen, kraggen van ondiepe veenplassen, oevervenen en kraggenranden. De polders bestaan voor het grootste deel uit struweel van grauwe wilg en zwarte els met een ondergroei van diverse zeggesoorten. Het struweel is ontwikkeld op legakkers en dichtgegroeide petgaten. Open petgaten, kleine oppervlakten ruigten, rietland en schraalgrasland komen ook voor. De waterkwaliteit is samen met de hoge grondwaterstanden de bepalende factor in dit milieu.

zie : www.fryskegea.nl >>natuurgebieden>> Lendevallei (nr 55)

Kaart