Project

Het koolstofbudget vaststellen

Door te berekenen hoeveel koolstof er op regionaal, nationaal en continentaal niveau wordt uitgestoten en vastgelegd, wordt het ‘koolstofbudget’ van Europa duidelijk.

Het verschil tussen CO2-uitstoot en CO2-opname, is het koolstofbudget. Dat budget kan met verschillende methoden per regio, land of continent worden vastgesteld.

carbo europe

In CarboEurope werken sinds het jaar 2000 61 onderzoeksinstellingen uit zeventien landen samen aan metingen en modellen om de koolstofbalans te berekenen: hoeveel CO2 wordt er uitgestoten en hoeveel wordt er vastgelegd.

CO2-opslag

Het broeikasgas CO2 komt vrij bij verbranding van fossiele grondstoffen en biomassa. Op land wordt echter ook koolstof vastgehouden in zogenaamde sinks, zoals bossen en veengrond. Gevreesd wordt dat deze koolstof door veranderend landgebruik en eventuele terugkoppelingen met het klimaat in een reactie met zuurstof in de lucht als CO2 zal vrijkomen, waardoor inspanningen om CO2-emissies met technische middelen te verminderen teniet kunnen worden gedaan.

Koolstofbalans

CarboEurope heeft als doel te begrijpen en kwantificeren wat de huidige koolstofbalans van Europa is en welke onzekerheden spelen op lokaal, regionaal en continentaal niveau. Dat betekent:

Het begrijpen van de Europese koolstofbalans in tijd en ruimte.

Het begrijpen van de processen en mechanismen van de koolstofcyclus in de Europese ecosystemen.
Het ontwikkelen van een observatiesysteem, dat zowel de atmosferische als de aan ecosystemen gerelateerde koolstofvoorraden monitort en rekening houdt met de Europese verplichtingen onder het Kyoto Protocol.

Landgebruik

De concentraties CO2 worden op verschillende schaalniveaus gemeten en met elkaar vergeleken. Wageningen Environmental Research (Alterra) meet voornamelijk wat de invloed is van het landgebruik op de koolstofbalans. Door alle gegevens van alle onderzoeksinstellingen vervolgens te integreren en op te nemen in één systeem, ontstaat een integraal monitoringssysteem voor de koolstofbalans van heel Europa.

Voorbeeld voor de rest van de wereld

De aanpak van CarboEurope – de samenhangende, veelomvattende integratie van landgebonden en atmosferische koolstofwetenschap – dient als voorbeeld voor de Verenigde Staten, Japan en China. Daarnaast zullen de resultaten van CarboEurope de basis vormen voor toekomstige afspraken over inspanningen om CO2 vast te houden en emissies ervan te verminderen.