Product of dienst

INITIATOR

INITIATOR is een relatief eenvoudig en flexibel model dat alle belangrijke N-fluxen op regionale schaal berekent.

Voor deze toepassing worden in het model meegenomen:

  • het vrijkomen van N door het gebruik van kunstmest en dierlijke mest,
  • de stikstofdepositie,
  • de binding en opname van stikstof door het gewas,
  • de emissie van NH3, de emissie van lachgas (N2O),
  • de emissie van NOx en de uit- en afspoeling van nitraat en ammonium naar grond en oppervlaktewater.

INITIATOR maakt gebruik van ruimtelijke gegevens die grotendeels afkomstig zijn uit beschikbare nationale GIS-datasets zoals de 1:50 000 bodemkaart, de LGN landgebruikskaart en het CBS / GIAB databestand. De NH3-emissie uit stallen en oplagen en vanuit de bodem, zoals berekent met INITIATOR wordt gebruikt als invoer voor het atmosferisch transport model OPS. Het OPS model berekent de N-depositie op zowel landbouwgronden als Natura-2000-gebieden. De berekende NH3-depositie wordt opgeteld bij de depositie van NH3 en NOx uit niet agrarische en buiten het gebied gelegen bronnen.

De totale N-depositie kan zo worden vergeleken met de KDW van de Natura 2000-gebieden. Met INITIATOR is het tevens mogelijk om het effect van groot scala aan maatregelen op N-fluxen te kwantificeren en daarbij tevens een analyse van de bijbehorende kosten te geven.

INITIATOR is een vrij eenvoudige rekenmethode die snel is uit te voeren. De berekeningen geven inzicht in:

  • De bijdrage van de diversie bronnen aan de N depositie
  • Het effect van brongerichte maatregelen in het gebied.

Dit maakt het mogelijk onderscheid te maken in de effecten van het generieke (landelijk) en het gebiedsgerichte (provinciaal) beleid op reductie van de N depositie.