Nieuws

In 2009 minder druk op de mestmarkt

Gepubliceerd op
28 juni 2012

De druk op de mestmarkt was in 2009 lager dan in 2008. Dat betekent dat landbouwbedrijven in 2009 de mest gemakkelijker kwijt konden op de markt of op hun eigen bedrijf dan in 2008. Daardoor daalde ook de afzetprijs van de mest. De druk op de mestmarkt is het grootst in het Zuidelijk, Oostelijk en Centraal veehouderijgebied en uit deze gebieden werd dan ook veel mest getransporteerd. Dat blijkt uit de Synthese monitoring mestmarkt 2009 die de WOT Natuur & Milieu in december 2010 heeft uitgebracht. Het is de vierde jaarrapportage die onder toezicht van de Commissie Deskundigen Meststoffenwet is opgesteld.

Fosfaatgebruiksruimte volledig benut

Volgens de onderzoekers van LEI Wageningen UR blijkt uit de cijfers dat de fosfaatgebruiksruimte in de Nederlandse landbouw volledig is benut. De afzet van dierlijke mest in de Nederlandse akkerbouw kan daarom alleen worden vergroot door het gebruik van kunstmestfosfaat en overige organische meststoffen te verminderen.

Helft van de mest afgezet op Nederlandse landbouwbedrijven

Bijna de helft van de mest die op de mestmarkt is aangeboden in 2009 werd afgezet op Nederlandse landbouwbedrijven. De andere helft werd buiten de Nederlandse landbouw afgezet bij particulieren, op natuurterrein, afzet op hobbybedrijven, verwerkt of geƫxporteerd.

Toenemende druk op mestmarkt verwacht

De onderzoekers verwachten overigens dat de druk op de mestmarkt in 2011 groter wordt door verscherpte gebruiksnormen en strengere exportregels naar Duitsland. In het rapport analyseren de onderzoekers al kort de situatie in 2010 en daaruit blijkt ook al dat de druk op de mestmarkt groter wordt.

Meer informatie:

Hoogeveen, M.W. en H.H. Luesink. Synthese monitoring mestmarkt 2009, WOt-rapport 112. Wageningen, Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu,