De Digitale Keten Natuur

Nieuws

Informatie stroomlijnen voor natuurbeleid

Gepubliceerd op
1 februari 2013

Wat is er nodig voor een eenduidige en uniforme informatievoorziening rond natuurbeleid? Alterra Wageningen UR geeft hierover adviezen in het rapport De Digitale Keten Natuur. De belangrijkste aanbeveling is de informatievoorziening voor het natuurbeleid niet te beperken tot de EU-rapportages, maar om samen met partners te komen tot een goede ketensamenwerking.

De overheid heeft behoefte aan eenduidige en uniforme informatievoorziening rond natuurbeleid op verschillende bestuurlijke niveau’s. Sinds de decentralisatie van het natuurbeleid naar de provincies is een goede informatievoorziening belangrijker geworden, als instrument voor zowel sturing als verantwoording van natuurbeleid.

In kaart

Op basis van procesmodellen heeft Alterra de huidige informatievoorziening voor de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn (VHR) in kaart gebracht, in relatie tot de herijkte Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en het Stelsel Natuur en Landschapsbeheer (SNL). Daarbij is onderzocht hoe het natuurbeleid is georganiseerd, welke processen kunnen worden onderscheiden, welke organisaties hierbij een rol spelen en welke informatie wordt uitgewisseld.

Aanbevelingen

De belangrijkste aanbeveling is: breid de informatievoorziening voor het natuurbeleid uit via een goede ketensamenwerking met partners, en beperk de informatievoorziening niet tot de verplichte EU-rapportages. Verder adviseert Alterra om de Digitale Keten Natuur (DKN) als uitgangspunt te nemen en deze verder uit te breiden voor de implementatie van de VHR. De DKN is een bestaande ketengerichte aanpak van het interprovinciaal overleg en de ketenpartners. Belangrijk daarbij is het vaststellen van gemeenschappelijke doelen en een goede integratie en verbetering van de procesketens.

Met de aanbevelingen van Alterra kunnen EZ en de provincies (via het interprovinciaal overleg) tot goede afspraken komen op strategisch en operationeel niveau.

Rapport

Het gehele rapport De Digitale Keten Natuur (rapport 2386) is digitaal beschikbaar.