Nieuws

Innovaties De Marke

Gepubliceerd op
24 januari 2014

Proefbedrijf voor duurzame melkveehouderij De Marke richt zich op het onderzoeken van de mogelijkheden om broeikasgasemissies te beperken. Een overzicht van maatregelen en innovaties.

Broeikasgassen zijn op dit moment nog geen echt beleidsthema in de zin van doelen en realisatietrajecten. Er zijn enkele projecten geweest die aan de communicatie over de reductie van overige broeikasgassen hebben gewerkt. Het project Koeien & Kansen, waaraan De Marke deelneemt is zo'n project.

In deze projecten is er aandacht voor het verlagen van de uitstoot van emissies van de broeikasgassen; methaan, lachgas en CO2 en overige gassen. Zo neemt methaan 50 tot 60 procent van de broeikasgasemissie voor haar rekening op het melkveebedrijf. En is hiermee de grootste. Lachgas maakt 20 tot 30 procent van de broeigasgasemissie uit.

Maatregelen in beeld

Door het toepassen van specifieke maatregelen is het mogelijk de uitstoot van broeikasgassen en overige gassen terug te dringen. Op De Marke zijn er de laatste jaren maatregelen getest. Daarnaast zijn er innovaties verkend op dit proefbedrijf. Eén van de innovaties is bijvoorbeeld het raffineren van mest. Met mestvergisting wordt methaan uit de mest zo veel mogelijk omgezet in brandstof én wordt de drijfmest opgewaardeerd.

Alle innovaties die op de Marke zijn getest zijn staan in de onderstaande tabel. Door te klikken op de maatregelen ziet u meer achtergrondinformatie.

Tabel 1: Innovaties getest en verkend op De Marke
Jaar Maatregel Beoogd effect Resultaat/status Doel
2009 Mestscheiding Zonder kunstmest bemesten Bemestingsplan om N en P beter te verdelen is uitvoerbaar GHG (1), NOV (2), POV (3)
2010 Mestscheiding -schroefpers -stripper N benutting uit mest verhogen Effectiviteit nog onduidelijk door niet eenduidige resultaten GHG, NOV
2011- Bioraffinage Zonder kunstmest bemesten Systeem is operationeel, er is begonnen met bepaling samenstelling producten GHG, NOV
Groene energie opwekken Meetfase: gasproductie en kwaliteit bepalen GHG
Kunstmest uit dierlijke mest maken Struvietproductie: nog inschakelen GHG
2013 Nitraat voeren Minder methaan uitstoot Veestapel reageerde goed, haalbaar op bedrijfsniveau GHG
2011- Optimaliseren beweiding Verhogen ruwvoerefficiëntie In evaluatie NOV, MA (4)
2010- Graszaai onder dekvrucht Verbeteren ruwvoerteelt Effectief NOV, POV, GHG
2010 Inocculanten toevoegen aan graskuilen Verbeteren celwandvertering bij krappe bemesting Uitgeteste inocculanten gaven geen significante verbetering van de celwandvertering NOV, POV, GHG
2013 Optimaliseren maaistadium Verbeteren ruwvoerkwaliteit bij krappe bemesting Perspectieven verkend, nog niet uitgevoerd op bedrijfsniveau NOV, POV, GHG
2011 Mechanisch kneuzen kuilgras extruder Verbeteren ruwvoerkwaliteit bij krappe bemesting Oriënterende pilottest positief. Vervolg is in beginstadium gebleven. NOV, POV, GHG

  1. GHG = Beperken emissie broeikasgassen
  2. NOV = Beperken N verliezen door ammoniakemissie, en nitraatuitspoeling
  3. POV = Beperken P overschot
  4. MA = Maatschappelijke acceptatie melkveehouderij