Project

Internationale competenties voor het MBO

In dit onderzoek zal worden geanalyseerd welke internationale competenties voor het MBO belangrijk zijn volgens het internationale groene bedrijfsleven in binnen- en buitenland. Met deze competenties in zijn/haar bagage moet een afgestudeerde MBO-student voldoende toegerust zijn om in een internationale setting aan de slag te kunnen.

Stand van zaken project

Hoewel er in de literatuur veel te vinden is over interculturele competenties, is het aanbod minimaal wanneer het interculturele competenties in relatie tot het (groene) MBO betreft en blijkt er beperkt literatuur voorhanden te zijn over internationale competenties. Er is daarom gekozen kennis te generen middels een bronnenonderzoek.

In dit bronnenonderzoek zijn 15 interviews gehouden met mensen die werkzaam zijn in een internationale context, hetzij in de training, werving en/of selectie of in het bedrijfsleven. Deze experts waren niet noodzakelijkerwijs werkzaam in de agrarische sector. Doel van dit bronnenonderzoek was om zicht te krijgen op de internationale competenties die zij belangrijk vinden voor MBO-ers. De uitkomsten van dit bronnenonderzoek vormden de input voor de vragenlijst die bij de interviews op bedrijven wordt gehanteerd, de tweede fase binnen het onderzoek.

Uit het bronnenonderzoek bleek dat het tamelijk lastig is voor experts om internationale competenties voor MBO-ers te benoemen en deze vervolgens te rubriceren in kennis, vaardigheden en houding. Verder werd duidelijk dat het moeilijk is om onderscheid te maken tussen wat als specifiek internationale competenties beschouwd kan worden en wat als algemene professionele competenties. Het tweede onderzoek, de interviews met het bedrijfsleven, zal hierin meer duidelijkheid moeten scheppen. Dit onderdeel moet meer sectorspecifieke informatie opleveren mbt de internationale competenties die deze werkgevers belangrijk vinden. Ook moet er aangegeven worden in welke context en werkprocessen de MBO-ers deze competenties nodig hebben. Dit om het uiteindelijke advies aan te kunnen laten sluiten bij de kwalificatiestructuur van het groene MBO.

In samenwerking met Aequor en de AOC’s zijn bedrijven geselecteerd om deze interviews te houden. De interviewers zijn getraind en nu druk bezig met het verzamelen van de gegevens. Voor de zomervakantie moeten deze resultaten in kaart gebracht zijn; daarna kan gestart worden met de grootschalige digitale enquête. De resultaten zullen leiden tot een lijst van internationale MBO competenties. Deze lijst zal in overleg met Aequor in een pilot uitgetest worden om vervolgens meegenomen te worden naar de paritaire commissies om opgenomen te worden in de (nieuwe) kwalificatiedossiers. Dit project is een goed voorbeeld van samenwerking tussen de diverse partijen, die ervoor zorgen dat het Human Capital van de Agri-Business goed opgeleid de internationale markt kan betreden.

Nog op te leveren producten/resultaten

  • Uitkomsten onderzoek verwerken in vakpublicaties en Engelstalig wetenschappelijk artikel.
  • Handleiding met aanbevelingen voor het opnemen van internationale competenties in het groene MBO.