Colloquium

Internship colloquium Suzanne van Winsen

Op basis van data van gerichte opnamen en stambuizen zijn GxG-waarden geschat voor 11 TOP-gebieden in de provincie Utrecht. Hiermee is inzicht verkregen in de grondwaterkarakteristieken en is de mate van verdroging voor elk TOP-gebied vastgesteld.

Organisator Hydrology and Quantitative Water Management
Datum

do 19 december 2013 16:00 tot 17:00

Locatie Lumen, building number 100
Droevendaalsesteeg 3a
100
6708 PB Wageningen
+31 317 481 700
Zaal/kamer Lumen 2

Onderzoek naar de grondwaterkarakteristieken in TOP-gebieden in de provincie Utrecht

De Provincie Utrecht heeft een ‘TOP-lijst’ aanpak verdrogingsgebieden opgesteld. Deze TOP-lijst bestaat uit natuurgebieden die kampen met te weinig en/of water van een verkeerde chemische samenstelling. De TOP-gebieden hebben voorrang bij het nemen van maatregelen voor het realiseren van natuurherstel.  De 12 Utrechtse TOP-gebieden zijn: Armenland Ruwiel, Bijleveld, Binnenveld (incl. Hel en Blauwe Hel), Botshol, Groot Zandbrink, Kamerikse Nessen, Kolland, Meeuwenkampje, Nieuwkoopse Plassen/Haeck (incl. De Meije), Overlangbroek, Oostelijke Vechtplassen (incl. Noorderpark), en Schoolsteegbosjes. Om de mate van verdroging vast te stellen is in 2010 in opdracht van de Provincie Utrecht en in samenspraak met Waterschap Vallei en Veluwe, Waternet, Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer door Royal HaskoningDHV een algemene monitoringssystematiek verdroging opgesteld. Het monitoringsmeetnet bestaat uit vaste stambuizen en 522 gerichte opnamen. In 2011 is het vaste meetnet ingericht. In april en augustus 2013 zijn twee meetronden gerichte opnamen uitgevoerd. Op basis van natuurdoeltype en kenmerken van de ondergrond zijn hoofdstrata en substrata onderscheiden, waarin locaties voor de gerichte opnamen zijn geselecteerd via een aselect gestratificeerde steekproef. Het gebied Noorderpark is buiten beschouwing gelaten vanwege budgettaire redenen. Op basis van stambuisdata en gerichte opnamen data zijn met stambuisregressie GxG-waarden geschat voor elk TOP-gebied. De geschatte grondwatertrappen kwamen vrij goed overeen met de veronderstelde grondwatertrappen beschreven in de monitoringssystematiek. Dit zegt echter nog niet of de gebieden hydrologisch gezien geschikt zijn voor de aangewezen prioritaire sub-beheertypen binnen de gebieden. Wanneer de hydrologische condities van de TOP-gebieden niet overeenkomen met de optimale grenswaarden van aangewezen prioritaire sub-beheertypen dan is er sprake van verdroging. Om verdroging vast te stellen is gekeken of de optimale grenswaarden van de GVG en GLG behorend bij het prioritair sub-beheertype overeenkomen met de geschatte GVG en GLG van de TOP-gebieden. Uit deze analyse bleek dat in de gebieden de Binnenveld (incl. Hel en Blauwe Hel) en de Kamerikse Nessen geen sprake was van verdroging. In de gebieden Kolland, het Meeuwenkampje, Nieuwkoopse Plassen/Haeck (incl. De Meije) en de Schoolsteegbosjes is gedeeltelijk sprake van verdroging. De gebieden waarbij duidelijk sprake is van verdroging zijn Armenland Ruwiel, Bijleveld, Botshol, Groot Zandbrink en Overlangbroek. Uit de analyse is gebleken dat de methode van stambuisregressieanalyse een geschikte methode is om nauwkeuriger GxG-waarden te schatten voor TOP-gebieden. De nauwkeurigheid van het schatten van GxG-waarden zal nog kunnen verbeteren wanneer: het moment van gerichte opnamen plaatsvindt op het passende moment van het GxG tijdstip, de selectie van stambuizen gebaseerd is op gebiedseigen stambuizen met een lange stabiele datareeks en ook externe factoren als kwel of wegzijging worden betrokken in de analyse.