Project

Invoeren composteerbare wegwerpbekers

Jaarlijks worden bij Wageningen UR 2,5 miljoen plastic wegwerpbekers gebruikt. Het streven van het Facilitair Bedrijf is om alle plastic wegwerpbekers voor hete dranken te vervangen door wegwerpbekers van biologisch afbreekbaar materiaal. Vooralsnog was ervoor gekozen koude dranken te serveren in bioplastic en warme dranken in polystyreen wegwerpbekers.

Met subsidie van de provincie Gelderland hebben studenten en onderzoekers gekeken naar een mogelijk alternatief voor de polystyreen wegwerpbekers die in de huidige situatie als afval worden verbrand. Het project ‘duurzame verbekering’, dat uit een aantal deelonderzoeken bestaat, is mei 2013 afgerond. Op 7 juni 2013 zijn de resultaten gepresenteerd tijdens het symposium 'Biobakkie Koffie'.

De belangrijkste resultaten worden samengevat weergegeven in een document. Dit document is een populaire samenvatting, en volgt dus niet de structuur van een wetenschappelijk rapport. Het bevat in alfabetische volgorde de volgende tekstblokken (aanvullende informatie kan worden aangevraagd bij José Potting):Het project

In het voorjaar van 2011 is er een pilot geweest met biokarton wegwerkbekers op meerdere locaties op de campus van Wageningen UR. Doel was informatie te vergaren over gescheiden inzameling van de wegwerpbekers.

Belangrijk onderdeel van het project was een milieu-vergelijking tussen de huidige en biologisch afbreekbare wegwerpbekers. Hierbij is voor elke beker van wieg tot graf naar de milieudruk gekeken, inclusief verschillende scenario’s van afvalverwerking.

Op een composteerplaat van Unifarm Wageningen UR – in het binnenveld van Wageningen – werden de ingezamelde biokarton bekers vervolgens gecontroleerd gecomposteerd. Ook zijn composteerproeven met bioplastic bekers gedaan.

De voor- en nadelen van de biokarton en bioplastic wegwerpbekers, en de afvalverwerkingsketen zijn ook bekeken. Het ging hierbij zowel om praktische/technische en financiële aspecten, als om sociale acceptatie ofwel de mate waarin relevante actoren bereid zijn mee te werken.

De verschillende deelonderzoeken vormden input voor de vergelijkende milieuanalyse. Projectleidster José Potting (MilieuSysteemAnalyse) hield de onderlinge samenhang van de deelonderzoeken in de gaten. Alle onderzoeken zijn uitgevoerd door studenten en medewerkers van van verschillende leerstoelgroepen en organisatie-eenheden van Wageningen University & Research.

Het project zal concrete onderzoeksresultaten opleveren die zullen worden gebruik voor een succesvolle implementatie met de volgende beoogde resultaten:

  • Invoering bij Wageningen UR van biokartonnen of bioplastic wegwerpbekers en een andere organisatie van de productketen (m.n. op het punt van afvalscheiding en -verwerking).
  • Ontwikkeling van een communicatiestrategie en passende communicatiemiddelen voor verspreiding van de projectresultaten om andere instellingen in de regio te stimuleren het voorbeeld van Wageningen UR te volgen.