Promotie

Jerke de Vries: Over de grenzen van mest

In de landbouw is dierlijke mest een belangrijke bron van nutriënten voor de gewasproductie. Daarentegen is mest ook een belangrijke oorzaak van milieuvervuiling, met name in gebieden met een hoge veedichtheid zoals de EU en Nederland. Het managen van de mest, zoals de wijze van verwerking en toediening, speelt daarbij een belangrijke rol. Dit onderzoek had tot doel om de consequenties voor het milieu van huidige en toekomstige strategieën voor mestmanagement in kaart te brengen.

Uit de resultaten blijkt dat de milieubelasting in de mestketen verlaagd kan worden met behulp van huidige technieken, zoals vergisten van mest en het gescheiden houden van urine en feces in de stal. Tegelijkertijd veroorzaken deze technieken vaak afwenteling tussen verschillende vormen van milieubelasting; één emissie daalt, maar een andere stijgt. Om dit te voorkomen zijn nieuwe ontwerpen gemaakt van toekomstige strategieën voor mestmanagement. Na beoordeling van deze strategieën werd duidelijk dat in de gehele mestketen de milieubelasting met minimaal 57% gereduceerd kan worden en de stikstofgebruiksefficiëntie meer dan verdubbeld kan worden vergeleken met de huidige Noord-West Europese praktijk.