Project

Kansen voor vrouwelijk talent!

In hoeverre wordt vrouwelijk talent binnen Wageningen UR optimaal benut? Het Vrouwennetwerk Wageningse Ingenieurs is geïnteresseerd in de doorstroom van vrouwen naar de top binnen Wageningen UR.

Doorstroming van vrouwen stokt

vrouwdetop250px2.jpg

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat in veel organisaties de doorstroming van vrouwen naar hogere functies stokt. Dit is onwenselijk, niet alleen voor de vrouwen zelf maar ook voor de organisaties waar zij werken. Zoals oud-minister van Onderwijs Plasterk het omschrijft: “Structurele onderbenutting van vrouwelijk talent leidt tot verminderde kwaliteit en vernietiging van investering in menselijk kapitaal. Uit onderzoek blijkt dat een diverse samenstelling van de top concurrentievoordeel oplevert. Organisaties met een divers samengestelde top presteren structureel beter op belangrijke aspecten zoals groei en innovatie.”

Doorstroom binnen Wageningen UR

Het Vrouwennetwerk Wageningse Ingenieurs (VWI) was geïnteresseerd in de doorstroom van vrouwen naar hogere functies binnen Wageningen UR (University & Research centre). Deze organisatie was met name geïnteresseerd in wat vrouwen beweegt in schaal 11 en 12 binnen Wageningen UR. Het VWI constateerde dat er vanuit de media vooral aandacht is voor vrouwen in hogere functies. Het gaat dan veelal om (het gebrek aan) vrouwen in de topfuncties, zoals hoogleraren. Maar doorstroming naar de top kan alleen als er voldoende vrouwen in de lagen daar (vlak) onder zitten. Dit is dan ook de reden geweest waarom het VWI specifiek geïnteresseerd was in wat vrouwen, die binnen Wageningen UR in schaal 11 en 12 zitten, beweegt.

In opdracht van het VWI heeft de Wetenschapswinkel aan de hand van narratieve onderzoeksmethodiek achterhaald wat mensen bezighoudt en hoe zij zin geven aan wat ze doen. Centrale vraag hierbij was: In hoeverre wordt vrouwelijk talent binnen Wageningen UR optimaal benut? Dit onderzoek is uitgevoerd door een Masterstudent van de opleiding Organizational Behaviour van de Nijmegen School of Management, Radboud Universiteit.

Handvatten voor leidinggevenden

Binnen het project hebben er diverse bijeenkomsten plaatsgevonden. Allereerst een Group Model Building sessie geleid door onderzoekers van Radboud Universiteit, waarin werd gekeken naar factoren die medewerkers van Wageningen UR (specifiek bij Plant Sciences Group) als belemmerend ervaren in hun loopbaan. Daarnaast vond er onder procesbegeleiding van Prins Communicatie een workshop plaats waarin is gebrainstormd met welke activiteiten of producten het VWI haar leden zou kunnen bijstaan bij hun loopbaan.

Call for Action

De resultaten van zowel het onderzoek als de bijeenkomsten zijn door communicatiebureau De Lynx herschreven en aangevuld met interviews en resultaten van de recente Monitor Vrouwelijke Hoogleraren. Met dit rapport wil het VWI aandacht geven voor vrouwelijk talent binnen Wageningen UR en leidinggevenden handvatten bieden om hun medewerkers te coachen in hun loopbaan. Daarnaast geeft het VWI een verkorte brochure uit om vrouwelijke medewerkers tips te geven wat zij zelf kunnen doen om hun carrièrekansen te grijpen.

Hieromheen organiseert het VWI diverse activiteiten, startend met de nieuwjaarsbijeenkomst die op woensdag 16 januari heeft plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst werd het VWI-rapport ‘Kansen voor vrouwelijk talent’ overhandigd aan de rector van Wageningen UR Martin Kropff. Harry Starren, ex CEO van De Baak, leidde deze middag de dialoog tussen de aanwezigen om tot positieve actie over te gaan.

Martin Kropff had een levendige discussie met de deelnemers van de nieuwjaarsbijeenkomst van het VWI.
Martin Kropff had een levendige discussie met de deelnemers van de nieuwjaarsbijeenkomst van het VWI.