Keizersdijk

Provincie Noord-Brabant
Ligging Drimmelen
Coordinaten 114.5-417.7
Hoogte tov NAP +0.9 m
Oppervlakte 33.5 ha
Eigenaar/beheerder Staatsbosbeheer
Bijzondere status A-locatie/Natura2000
Jaar van aanwijzing 1990
Delen beheerd tot 1945
FGR Zeekleigebied
Fysiotoop aanwassen en oeverwallen onder geringe getijdeinvloed
PNV Elzenrijk Essen-Iepenbos
Keijzersdijk
Keijzersdijk

Bosreservaat Keizersdijk ligt in Brabantse Biesbosch, een omvangrijk stelsel van rivieren, groter en kleine kreken, afgewisseld door eilanden. Keizersdijk is bosgebied dan ten noorden en westen begrensd wordt door kreken (Buiten Kooigat en Gat van de Slenk). De bodem van Keizersdijk bestaat geheel uit holocene kleigronden. Het ligt in een voormalig zoetwatergetijdegebied van de Biesbosch en kent sinds de afsluiting van de rivierdelta een geringe getijdebeweging van minder dan 50 cm. De bodem is erg slap, waardoor bomen slechts oppervlakkig wortelen.

Een grote dynamiek is karakterisitiek voor Keizersdijk. Het reservaat is een voormalige griendcultuur, die sinds ongeveer 1945 niet meer als zodanig is beheerd. Het heeft dus –voor Nederlandse begrippen- een lange geschiedenis van spontane ontwikkeling. De boomlaag bestaat uit wilg, met een enkele zwarte els. Het bos is soortenarm. De vestiging van nieuwe boomsoorten verloopt traag: zowel de kiemingsmogelijkheden als ook de aanvoer van zaad zijn hier de beperkende factoren. De gehele Biesbosch is een belangrijk gebied voor mossen. Er zijn 175 bladmossoorten, 27 levermossoorten en 82 korstmossoorten waargenomen.

Kaart