Klimaateffectatlas

Project

Klimaateffectatlas

De Klimaateffectatlas is een verzameling van kaarten die inzicht geeft in mogelijke klimaatveranderingen en de gevolgen daarvan op regionaal niveau. De atlas bevat kaarten voor onder andere neerslag, temperatuur, wateroverlast, waterveiligheid, droogte, hitte in stedelijke gebieden en gevolgen voor landbouw- en natuurgebieden.

De kaarten worden toegankelijk gemaakt via het Geoportaal, een website met veel kaartmateriaal waar iedereen met klimaatvragen vrij in kan zoeken. De atlas is een landelijke voortzetting en precisering van het Klimaat voor Ruimte-project provinciale schetsboeken,  waarin de effecten van de klimaatverandering per regio in beeld zijn gebracht.

Wat kan het?

De kaarten zijn vooral bedoeld voor visievorming en toekomstverkenningen vroeg in het planvormingsproces. De atlas vormt daarmee een basis om te werken aan adaptatiestrategieën. "Kunnen we hier bouwen zonder overstromingsgevaar? Wat zijn de gevolgen van extremere weersomstandigheden voor de bloembollenteelt of is dit wel een geschikte plaats voor 'nieuwe' natuur?" De Klimaateffectatlas biedt handvatten om dit soort vragen te beantwoorden. De atlas wordt veel gebruikt in klimaatateliers.

Het weergeven van klimaatgegevens op kaarten kan de indruk wekken van een grote geografische nauwkeurigheid. Dat is niet het geval voor het huidige klimaat en ook niet voor de kaarten voor de toekomst. Tevens bestaat er geen één op één relatie tussen klimaateffecten in termen van neerslag en temperatuur en de gevolgen in termen van wateroverlast of droogte. Vanwege de lange termijn en de achterliggende onzekerheden moet men voorzichtig zijn met de interpretatie van de kaarten en zijn ze niet geschikt voor detailstudies op het lokale schaalniveau.

Welke informatie kan ik vinden in de Klimaateffectatlas?

In de Klimaateffectatlas zijn de primaire effecten (bijvoorbeeld neerslag, temperatuur, aantal tropische dagen per jaar) van klimaatverandering in kaart gebracht. Daarvan afgeleid wordt een zo compleet mogelijk beeld gegeven van de secundaire effecten (overstromingsrisico, wateroverlast, extreme neerslag, verzilting en hitte in de stad). Kwalitatief is aangegeven wat de gevolgen van deze effecten voor de verschillende functies zijn. De primaire effecten zijn gebaseerd op de KNMI 2006 scenario's.

Hoe kan ik de Klimaateffectatlas gebruiken?

De Klimaateffectatlas is te raadplegen via deze link. Daarmee kunt u zelf kaarten samenstellen en die in hoge resolutie pdf uitprinten of opslaan. Daarnaast kan de informatie met de Surfacetable worden bekeken. De Surfacetable is een groot plat touchscreen waarmee de informatie op een gebruiksvriendelijke manier toegankelijk wordt gemaakt voor interactieve sessies, bijvoorbeeld met belanghebbenden.