Project

Klimaatneutraal produceren

De opwarming van de aarde door de uitstoot van broeikasgassen en het daardoor veranderende klimaat is een groot maatschappelijk probleem. In de afgelopen jaren is het beperken van de gevolgen van klimaatverandering dan ook een belangrijk speerpunt geweest in het beleid van de overheid. Het doel van dit project is drieledig. 1) Met de kennis die er al is, 16 bedrijven in de akkerbouw, vollegrondsgroenten, pluimvee- en varkenshouderij klimaat neutraler maken. 2) Nieuwe actuele kennis terugkoppelen naar beleid en eventueel knelpunten opnemen in onderzoek. 3) Bedrijven en belanghebbenden zijn op de hoogte van deze haalbare en effectieve strategieën en methoden en passen dit toe op hun bedrijven.

Resultaten

Voor verschillende bedrijfstypen in de akkerbouw, vollegrondsgroenten, pluimvee- en varkenshouderij is in kaart gebracht in hoeverre integratie van maatregelen kan leiden tot meer klimaatneutraliteit en welke knelpunten er nog zijn. De deelnemende bedrijven verbruiken nu minder fossiele energie, produceren meer duurzame energie en beperken de uitstoot van overige broeikasgassen en werken waar mogelijk aan een verbeterde CO2-opslag. De nieuwe kennis over de slimme strategieën en de implementatie daarvan is beschikbaar gemaakt voor alle belanghebbenden. Ondernemers in de betreffende sectoren hebben kennis van de nieuwste strategieën en methoden en gebruiken deze informatie in contacten met klanten/leden/relaties. Het bedrijfsleven innoveert.

Werkwijze

Inventarisatiefase (2010): Hierin wordt een netwerk opgezet van innovatieve en ambitieuze (voorloper)bedrijven, bij deze bedrijven werd een nulmeting uitgevoerd, er vond een verkenning van in te zetten innovatieve maatregelen, methoden, hulpmiddelen en strategieën plaats, andere initiatieven werden verkend, een netwerk van belanghebbenden werd opgebouwd en per bedrijf werden individuele plannen opgesteld.

(Door)ontwikkelfase (2010-2012): Plannen worden uitgevoerd, kennis en ervaringen worden uitgewisseld en verschillende deskstudies en scenariostudies worden uitgevoerd.

Evaluatiefase (2013): Afronding van het project met een eindrapportage.

Publicaties