Nieuws

Krimp! Uitkomst van Synthese onderzoek

Gepubliceerd op
5 juli 2012

Krimp vindt al lang niet meer alleen plaats in de uithoeken van ons land. Een groot deel van de gemeenten krijgt er de komende jaren mee te maken. In het kader van het Beleidsondersteunend onderzoek zijn er vanuit Wageningen UR de afgelopen jaren diverse onderzoeken uitgevoerd naar krimp. Deze synthese geeft een kort overzicht van de belangrijkste projecten en onderzoeksuitkomsten.

Krimp!

Hoewel krimp in eerste instantie wordt gezien als een verantwoordelijkheid van lokale en regionale overheden ziet de Rijksoverheid wel een belangrijke ondersteunende en faciliterende rol voor zichzelf weggelegd. Deze ondersteuning vindt onder andere plaats op basis van (een regierol bij) kennisontwikkeling.

Eind 2010 heeft het ministerie van EL&I een Kennisagenda EL&I en Bevolkingsdaling laten opstellen om te onderzoeken hoe krimp zich verhoudt tot de belangrijkste thema’s en beleidsvelden van het ministerie. Een aantal van de vragen uit deze kennisagenda is in de periode 2010 – 2012 opgepakt door onderzoekers van Wageningen UR in het kader van het Beleidsondersteunend onderzoek.

Deze synthesenotitie geeft een kort overzicht van de verschillende onderzoeksprojecten en de belangrijkste uitkomsten en geeft via hyperlinks direct toegang tot de verschillende achtergrondrapportages. Thema’s die aan bod zijn gekomen in de verschillende onderzoeksprojecten zijn oa.: de ontwikkelingen in de krimppilots en –experimenten;  de ontwikkelingen in de agrarische en toeristisch- recreatieve sector in relatie tot krimp; de relatie van krimp in sommige regio’s met meer macro-economische ontwikkelingen en het vraagstuk van burgerinitiatieven en vitaliteit.

De uitkomsten van het onderzoek kunnen onder andere gebruikt worden bij de nieuw op te richten Landelijke Kennisfaciliteit Krimp onder regie van Nirov / SEV.

Download