Persbericht

Kwantitatieve Informatie Glastuinbouw 2016-2017 (KWIN Glastuinbouw)

Gepubliceerd op
18 oktober 2016

Uit de nieuwe Kwantitatieve Informatie voor de Glastuinbouw (KWIN Glastuinbouw 2016-2017) blijken de verschillen in kostprijs tussen wel of geen WKK (Warmte-KrachtKoppeling) gebruiken, bijna weg te vallen. De CO2-voetafdruk met gebruik van WKK voor de warmtevraag blijft nog wel gunstiger. Bij verschillende teelten ligt ondanks de lagere energiekosten de gemiddelde bedrijfseconomische kostprijs boven de gerealiseerde verkoopprijs. De schaalgrootte van de bedrijven blijft toenemen, het areaal van de belangrijkste teelten is verder gekrompen.

In deze versie van de Kwantitatieve Informatie voor de Glastuinbouw zijn gegevens opgenomen over het verloop van de arealen van de verschillende teelten, richtprijzen voor de bedrijfsuitrusting en voor de belangrijkste gewassen een berekening van de opbrengsten, kosten en het bedrijfsresultaat.

KWIN 2016-2017

Het bedrijfsresultaat wordt nu berekend op basis van de gemiddelde bedrijfseconomische kostprijs. Deze kostprijs is net genoeg om net geen winst te maken, maar wel alle kosten vergoed te hebben. Voor een gezonde bedrijfsvoering moet de verkoopprijs hier boven liggen. Met deze berekening van de gemiddelde kostprijs krijgt de tuinder een hulpinstrument in handen bij verkoop van zijn producten.

Voor de gemiddelde bedrijfseconomische kostprijs is een berekening gemaakt van de productiekosten en het aandeel van de vaste kosten. Deze kosten zijn toegerekend aan de aanvoer in de betreffende aanvoerperiode. Voor de groenten en snijbloemen is deze kostprijs berekend voor elke aanvoerperiode van vier weken of verschillende plantingen. Voor de planten is dit berekend voor de productie van 1.000 planten.

Omdat er steeds meer vraag is naar het milieueffect van de teelten is bij elke teelt de CO2-voetafdruk berekend, opgedeeld over de verschillende productiefactoren.

Bij het samenstellen van de periodiek verschijnend naslagwerk, zijn de volgende bevindingen naar boven gekomen.

Sectorbreed

 • Schaalvergroting zet door. Het areaal bestaat uit 69% uit bedrijven groter dan 3 ha en 53% groter dan 5 ha. Het aantal bedrijven is sinds 2000 met 70% afgenomen en nu bezit 21% van de bedrijven, 880, 69% van het glastuinbouwareaal.

  bedrijven Nl alleen legenda.png

 • Het groente areaal neemt af sinds 2012. Het areaal tomaat groeide in de periode 2000 tot 2013 met 56%, de arealen tros en cherrytomaat zijn in die periode verdubbeld en ten koste van de groep vlees en ronde tomaat. Tot 2010 groeide het areaal paprika met 22% t.o.v. 2000, sindsdien is het areaal 17% afgenomen. Het aandeel groen is afgenomen ten gunste van rood.

  arealen NL en ENG alleen legenda.png

 • Snijbloemen areaal daalde 50% sinds 2000. De arealen roos en chrysant zijn met resp. 70% en 50% gekrompen.
 • Het areaal bloeiende potplanten kende een sterke groei van 40 % sinds 2000, maar dit stabiliseert de laatste jaren.

Bedrijfseconomisch

 • Verschillen in teeltwijzen geven verschillen in kostprijs en leiden tot grote verschillen in de CO2-voetafdruk.
 • Bij verschillende teelten ligt de gemiddelde bedrijfseconomische kostprijs boven de gerealiseerde verkoopprijs.
 • Het gunstig effect op de kostprijs van het gebruik van WKK is door de lagere terugleverprijs afgenomen, maar gebruik van WKK heeft nog wel een gunstigere CO2-voetafdruk.