Nieuws

LEI geeft door website inzicht in mestmarkt

Gepubliceerd op
3 juli 2013

Om stakeholders beter inzicht te geven in vraag en aanbod, prijzen en kosten van mest heeft LEI Wageningen UR een website ontwikkeld: www.monitoringmestmarkt.nl. De informatie op de site is uitgesplitst naar mestsoort en regio, en omvat data vanaf 2006. In het geval van grote druk op de mestmarkt, geeft de monitor inzicht in de oorzaken en de feitelijke knelpunten.

Direct naar de website Monitoring Mestmarkt

Op de website is bijvoorbeeld te vinden hoeveel het een varkenshouder of pluimveehouder kost om zijn mest kwijt te kunnen. Hoeveel de afname van mest de akkerbouw oplevert, en wat is de veehouderij nu eigenlijk kwijt aan transportkosten? Kortom, kwantitatieve data over mestproductie, bemesting, het aanbod op de mestmarkt en de bestemming daarvan en het berekend overschot.

Aanbod en afzet

Agrarische ondernemers baseren hun mogelijkheden om mest toe te passen op de mineraleninhoud van de mest, de mineralenbehoefte van de gewassen en de gebruiksnormen. Dit resulteert in het aanbod en de vraag op de mestmarkt. Tot 2008 steeg het aanbod van dierlijke mest. Daarna bleef het aanbod, mede door lagere producties in 2010 en 2011 maar in combinatie met strengere fosfaatgebruiksnormen, redelijk stabiel. Het grootste aanbod, gemeten in stikstof en fosfaat, komt van varkensmest, op de tweede plaats staat pluimveemest, gevolgd door graasdiermest.

Mestafzetprijzen

De prijzen voor het afzetten van mest ontstaan, naast nationale vraag en aanbod, ook door buitenlandse vraag. Zo werd bijvoorbeeld eind 2010 de import van gehygiƫniseerde mest in een aantal Duitse deelstaten verboden, waardoor de export van varkensmest in 2010 fors lager was dan in 2009 en de mestafzetprijzen van varkensmest over lange afstand weer stegen. In de loop van 2011 werd weer meer export naar Duitsland mogelijk door versoepelde regelgeving, met als gevolg een daling van de prijzen.

MAMBO

De inhoud van monitoringmestmarkt.nl is gebaseerd op de jaarlijkse monitor die het LEI uitvoert in opdracht van Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM). Het LEI maakt hiervoor gebruik van het zelf ontwikkelde micro-economisch meststromenmodel MAMBO. Daarbij wordt ook een uitsplitsing gemaakt naar de hoeveelheid stikstof en fosfaat. Informatie over het aanbod en de afzet van mest op de mestmarkt komt van Dienst Regelingen van het ministerie van Economische Zaken.