Nieuws

Landbouw op peil met participatieve monitoring

Gepubliceerd op
28 augustus 2013

Op 27 juni 2013 kwamen vijftien boeren, waterschappers en andere praktijkdeskundigen bijeen op een melkveebedrijf in Wapserveen om de waterbeheerperikelen op veengrond te bespreken. Deze bijeenkomst is één van de vijftien gelegenheden in 2013, waarbij deelnemers in het project Landbouw op Peil op een praktijkbedrijf ervaringen uitwisselen met innovatieve maatregelen om met het waterbeheer in te spelen op klimaatverandering.

De deelnemers aan Landbouw op Peil bedenken samen nieuwe maatregelen, voeren ze uit, monitoren ze en evalueren de effecten. De partijen leren van elkaar en bouwen gezamenlijke expertise op. Deze vorm van participatie is binnen het Nederlandse (en Europese) waterbeheer nog geen gemeengoed, maar biedt volgens onderzoekers van Wageningen UR goede kansen om een vitale landbouw te behouden.

WaterTrust

Wageningen UR doet onderzoek naar participatieve monitoring en gaat vanuit het Wageningse project WaterTrust dat proces binnen het project Landbouw op Peil evalueren. Landbouw op Peil is in 2011 gestart als een samenwerkingsverband tussen  diverse waterschappen onder andere Regge en Dinkel en andere  partijen als LTO, en Aequator. Door deze evaluatie krijgen de Wageningse onderzoekers niet alleen inzicht in het effect van de maatregelen, maar ook in de dynamiek van het proces en in de kansen die participatieve monitoring biedt in waterbeheer. ‘Landbouw op Peil’ is na ‘Peilbeheer in de Loosdrechtse Plassen’ de tweede casus participatieve monitoring binnen het IPOP-project WaterTrust.

Betrokkenheid

Met gebruik van de huidige informatietechnologie en sociale media wordt het steeds eenvoudiger om mensen actief te betrekken bij het meten en monitoren van gegevens. Een groeiende groep mensen staat hier open voor. Zij zijn zich bewust van wateroverlast of –schaarte. Op deze manier kunnen ze zelf bijdragen aan een oplossing.

Organisaties, zoals een waterschap, kunnen hierdoor makkelijker zelf mensen informeren en actief betrekken bij de eigen organisatie en het eigen beleid. Bij de huidige verschuivende maatschappelijke verhoudingen wordt deze openheid en transparantie door veel organisaties ook steeds meer gewenst.

Draagvlak

Door deze bewustwording, openheid en betrokkenheid ontstaat vertrouwen tussen partijen en draagvlak voor bepaalde ingrepen. Hierdoor is een meer (kosten)efficiënte besluitvorming en implementatie van maatregelen mogelijk. Door het gezamenlijk leerproces, waarin het bewustzijn, de kennis en het inzicht van verschillende maatschappelijke partijen wordt versterkt, wordt het adaptief vermogen van de deze partijen ook daadwerkelijk vergroot.

Het project WaterTrust is onderdeel van het Investeringsprogramma ‘Informational Governance’ en het kennisbasisonderzoek Transitie & Innovatie (KB VI).

Het kennisbasisonderzoek Transitie & Innovatie (KB VI) richt zich op het ontwikkelen van kennis over de stuurbaarheid van transitie- en innovatieprocessen, nieuwe methodieken en strategieën voor innovatie en valorisatie, en condities voor duurzame handelspraktijken van ondernemers en burgers/consumenten.