Nieuws

Leren van conflicten

Gepubliceerd op
18 januari 2013

Froukje Boonstra, Wiebren Kuindersma en Katrien Termeer schreven samen een artikel in het tijdschrift Landschap over "Leren van conflicten tussen groen en groei".

Een groene leefomgeving en economische groei worden steeds minder als tegenpolen gezien. Groen en groei kunnen elkaar versterken. Ondanks de aantrekkelijkheid van dit nieuwe discours, toont het recente verleden veel conflicten tussen traditionele economische en groene belangen in het landelijk gebied. Dit artikel past het theoretische onderscheid tussen constructieve en destructieve conflicten toe op drie casussen. Op basis daarvan wordt onderzocht welke rol conflicten kunnen spelen bij het leggen van nieuwe verbindingen tussen landbouw en natuur.

Leren van conflicten