antibiotica antibioticaresistentie antibioticumresistentie antibioticum resistentie

Nieuws

MARAN-rapport antibioticagebruik en antibioticumresistentie veehouderij 2008

Gepubliceerd op
12 april 2010

Uit het jaarlijkse MARAN-rapport dat vrijdag gepubliceerd is, blijkt dat in 2008 het antibioticagebruik bij landbouwhuisdieren in Nederland voor het eerst is gedaald na een jarenlange toename.

Uit een internationale vergelijking blijkt dat in de meeste onderzochte Europese landen de verkopen van antibiotica in 2008 weinig anders zijn dan die in 2007, terwijl er een afname van meer dan 5% is geweest in Noorwegen, Frankrijk en Nederland. Steekproefgegevens over het antibioticagebruik in specifieke diersoorten in Nederland laten een meer gevarieerd beeld zien: een tendens tot een verdere toename van het gebruik bij vleesvarkens, vleeskuikens en melkvee, maar tegelijkertijd een afname bij zeugen/biggen en vleeskalveren.

De niveaus van antimicrobiële resistentie in bacteriën uit de belangrijkste Nederlandse voedselproducerende dieren (runderen, varkens en vleeskuikens) waren weinig veranderd in 2008. Uitzonderingen waren ciprofloxacin-resistentie bij E. coli uit de darm van vleeskuikens en Campylobacter van vleeskuikens en de mens, waar een toename gezien werd.

Net als in voorgaande jaren werden in vleeskuikens de hoogste resistentieniveaus waargenomen. Dit geeft aan dat in vleeskuikens optimale omstandigheden aanwezig zijn voor de selectie en de verspreiding van resistente bacteriën. Bij deze dieren komen Extended Spectrum Beta-lactamase (ESBL) producerende E. coli-bacteriën vaak voor in de ontlasting en op pluimveevlees. Bovendien komt in pluimvee overdracht van ESBL's naar Salmonella voor. Ook in alle andere diersoorten werden ESBL-producerende E. coli-isolaten waargenomen, maar op een laag niveau.

Publicaties