Uitgave

Maatschappelijke baten van agrarisch natuurbeheer

Van agrarische ecosysteemdiensten naar collectieven van boeren en burgers.

Deze brochure vat samen welke baten de maatschappij krijgt vanuit agrarisch natuurbeheer en welke mechanismen het niveau van de geleverde baten bepalen. Dat wordt gedaan aan de hand van het concept ecosysteemdiensten. Een belangrijke vraag voor agrarische natuurverenigingen is hoe en in hoeverre zij verschillende maatschappelijke diensten via een markt kunnen verhandelen. De markt voor deze diensten is in ieder geval geen gemakkelijke. De rochure gaat in op de rol van het bedrijf, de consument en het eigendomsrecht. Ook worden enkele mogelijkheden gegeven voor agrarische natuurverenigingen om een markt voor hun ecosysteemdiensten te ontwikkelen, met extra aandacht voor coöperatieve zelfsturing.

Download brochure Maatschappelijke baten van agrarisch natuurbeheer