Persbericht

Meelwormen als vleesvervanger goed voor milieu

Gepubliceerd op
20 december 2012

De kweek van meelwormen voor dierlijk eiwit geschikt voor menselijke consumptie vergt minder land en stoot minder broeikasgassen uit dan de productie van melk of van vlees van kippen, varkens en runderen.

Het energieverbruik in de gehele productieketen van meelwormen is hoger dan dat van melk of kip en ongeveer gelijk aan dat van varkensvlees. Dat hebben onderzoekers van Wageningen University, onderdeel van Wageningen UR, proefondervindelijk vastgesteld. Het is de eerste keer dat dit zo is gemeten. De onderzoekers hebben hun bevindingen gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift PLOS ONE.

Een duurzaam alternatief

De veeteeltsector gebruikt wereldwijd ongeveer 70 procent van het beschikbare landbouwareaal en is verantwoordelijk voor circa 15 procent van de broeikasuitstoot. Verwacht wordt dat de behoefte wereldwijd aan dierlijk eiwit voor de menselijke consumptie tussen nu en 2050 met 70 à 80 procent stijgt. De beschikbaarheid van land is een belangrijke factor in de discussie omtrent het op duurzame wijze voeden van de wereldbevolking, stellen de betrokken onderzoekers van Wageningen University in hun artikel. Ten aanzien van landgebruik, toont hun studie aan dat de kweek van meelwormen moet worden beschouwd als een meer duurzaam alternatief voor de productie van melk of van kippen-, varkens- en rundvlees.

Tot dusverre is, voor zover bekend, nog niet eerder proefondervindelijk vastgesteld dat eetbare insecten een duurzame bron zijn van dierlijk eiwit. Onderzoekers van Wageningen University hebben daarom de productieketen van meelwormen (keverlarven) onderworpen aan een zogeheten levenscyclusanalyse (LCA). Daarbij zijn over de hele keten de productie van broeikasgas, het energieverbruik en de landoppervlakte die nodig is voor de productie gekwantificeerd. Vervolgens zijn de verkregen gegevens vergeleken met die uit de productieketens van de meer gangbare bronnen voor dierlijk eiwit, zoals kip, varken en rund.

Resultaten onderzoek

Uit het onderzoek blijkt onder meer dat het energieverbruik in de gehele meelwormproductieketen voor de productie van een kilogram eiwit lager is dan voor rundvlees, vergelijkbaar is met varkensvlees en iets hoger ligt dan voor kip of melk. De broeikasgasproductie die gepaard gaat met meelwormproductie ligt veel lager dan voor de gangbare productiedieren. Voor de productie van melkeiwit is tweeënhalf keer zoveel land nodig, voor varkens- en kippeneiwit komt dit uit op twee tot drieënhalf maal zoveel. Voor de productie van een kilogram eiwit in de vorm van rundvlees is zelfs het tienvoudige aan land nodig.

Figuur: Broeikasgasproductie, energieverbruik en landgebruik voor de productie van een kilogram eiwit. De blauwe staven geven minimale waarden en de rode staven geven maximale waarden aan.
Figuur: Broeikasgasproductie, energieverbruik en landgebruik voor de productie van een kilogram eiwit. De blauwe staven geven minimale waarden en de rode staven geven maximale waarden aan.