Nieuws

Milieudruk daalt maar Nederlandse landbouw staat nog voor grote uitdagingen

Gepubliceerd op
27 september 2013

In vergelijking met andere landen realiseert Nederland een zeer hoge landbouwproductiewaarde per hectare cultuurgrond. Dit komt door het grote aandeel van tuinbouw en veehouderij, wat zorgt voor een hoog verbruik van inputs en emissies per hectare. Ondanks de goede resultaten in 1990-2010, zijn er grote inspanningen nodig om de negatieve gevolgen hiervan terug te dringen. Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken onderzocht LEI Wageningen UR hoe de milieuprestaties van de Nederlandse landbouw zich verhouden in vergelijking met de OECD-landen.

Staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken  noemt het van groot belang dat de agrarische sector in Nederland zich bewust is van de milieugevolgen van de productie en zich inspant die te beperken. “Nederland is een wereldspeler op het gebied van de landbouw en dat moet ook zo blijven. Daarvoor is wel nodig dat verdere verduurzaming hoog in het vaandel blijft staan. Vergelijkende studies als deze houden ons goed bij de les,” aldus de staatssecretaris.

In het bijzonder is Nederland vergeleken met België, Denemarken, Ierland, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, op basis van het onlangs verschenen OECD Compendium of Agri-environmental Indicators. Het Nederlandse aandeel van de landbouw in de nationale economie is kleiner dan het OECD-gemiddelde, maar gelijk aan Frankrijk en groter dan onder andere Duitsland en Denemarken. De afgelopen twee decennia is sprake van een stabilisatie van het Nederlandse productievolume. Hiervoor zijn verschillende factoren aan te voeren, waaronder veranderingen in het landbouw- en milieubeleid.

Nutriënten

Voor de nutriënten stikstof en fosfaat behoort Nederland tot de OECD-landen met het hoogste overschot per hectare. Mede door beleidsmaatregelen is een relatief sterke daling van de overschotten gerealiseerd. Voor de verdere aanpak van het mestprobleem een beleid ingezet om een duurzaam evenwicht tussen mestproductie en –afzet te bereiken. Ook in ammoniakemissie heeft Nederland een relatief sterke reductie gerealiseerd. De ammoniakemissie is in de OECD-landen in de jaren negentig nog licht gestegen, maar in het laatste decennium jaarlijks met 1,3% teruggedrongen. Nederland heeft een halvering in de jaren negentig gerealiseerd en een jaarlijkse vermindering met 3,7% in het laatste decennium. Naast de beleidsmatig afgedwongen inkrimping van de veestapel is de ammoniakemissie in het begin van de jaren negentig vooral afgenomen door het verplicht emissiearm uitrijden van mest. De laatste jaren speelt vooral de opkomst van emissiearme stallen een rol.

Broeikasgassen

De broeikasgasemissie van de Nederlandse landbouw is met 1,7% à 1,8% per jaar teruggedrongen. Die daling is groter dan die van de OECD-landen. In het energieverbruik van de land- en tuinbouw heeft Nederland een relatief hoog aandeel van 6,3% in het nationale energieverbruik; het OECD-gemiddelde is minder dan 2%. Dat hoge aandeel vloeit voort uit de grote omvang van de glastuinbouw. Zowel voor de sector als voor de overheid is efficiëntieverbetering van belang. De verhouding tussen het verbruik van primaire brandstof en het productievolume van de glastuinbouw was in 2010 53% beter dan in 1990. Een groot deel hiervan is te danken aan warmtekrachtkoppeling-installaties. Die installaties dragen er ook toe bij dat de glastuinbouw meer elektriciteit levert dan verbruikt. Sinds 2007 is de CO2-emissie in de glastuinbouw weer gestegen, zowel voor teelt als elektriciteitsproductie. Nederland heeft als doelstelling vastgelegd om de emissie in 2020 met 20% te verminderen ten opzichte van 1990. Dit sluit aan bij de EU-reductiedoelstelling.

Weidevogels

Weidevogels worden beschouwd als 'indicatorsoorten': een graadmeter hoe de condities en omstandigheden van landbouwhabitats zich hebben ontwikkeld. In Nederland wordt de grutto als indicatorsoort gebruikt. De trend in weidevogelpopulaties is in bijna alle OECD-landen sterk negatief. Nederland wijkt ongunstig af van de OECD-trend; na 2000 is er een verminderde afname in weidevogels. Aan het eind van de jaren negentig was de Nederlandse populatie weidevogels nog geen 5% verminderd in vergelijking tot 10 jaar eerder, maar een decennium later bedroeg deze afname 49%. Onlangs heeft de staatssecretaris een nieuw stelsel agrarisch natuurbeheer voorgesteld. De kern van het nieuwe stelsel is een collectieve benadering om agrarisch natuurbeheer daar toe te passen waar dit het meest kansrijk is voor een goed natuurrendement. Binnen de EU is Nederland voorloper wat betreft de collectieve aanpak van agrarisch natuurbeheer.