Project

Milieu-effecten aanleg bedrijventerrein Moerdijk

De Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk (SBBM) probeert te voorkomen dat rijk, provincie en de gemeente Moerdijk een nieuw logistiek bedrijventerrein van 150 ha ontwikkelen in het buitengebied van Moerdijk.

geplande logistieke park in buitengebied Moerdijk

Omdat de SBBM twijfels had bij de argumentatie van de overheden, heeft zij de Wetenschapswinkel van Wageningen UR gevraagd onderzoek te doen naar de milieueffecten en de gevolgen voor de leefbaarheid van de aanleg van dit bedrijventerrein.

De aanleg van het bedrijventerrein levert financiële middelen op waarmee de gemeente een aantal knelpunten kan oplossen. Bedrijven die in de kleine kernen hinder opleveren en gezondheidsrisico’s met zich meebrengen kunnen naar elders worden verplaatst. De gemeente claimt dat er sprake is van milieuwinst en van verbetering van de leefbaarheid. Alterra heeft onderzocht in hoeverre het totaal aan projecten winst oplevert voor milieu en leefbaarheid.

haven van Moerdijk

Uit het onderzoek blijkt dat er geen sprake is van milieuwinst, maar van verplaatsing van effecten op het milieu. Verder blijkt dat de leef-baarheid in de kernen inderdaad vooruit gaat. In de omgeving van het logistieke park en langs de toegangs- en snelwegen verslechtert de leefbaarheid, mede door nieuw aangetrokken bedrijvigheid, maar hiervan ondervinden minder woningen overlast dan in de oude situatie.

Het onderzoek is gebaseerd op gegevens uit bestaande rapporten. Er zijn geen metingen uitgevoerd. In maart 2009 hebben de onderzoekers de resultaten van het onderzoek gepresenteerd aan de SBBM, belangstellenden, de gemeenteraad en B&W van de gemeente Moerdijk. De suggesties en opmerkingen die in deze bijeenkomst werden gemaakt, zijn verwerkt in het eindrapport dat in mei 2009 aan de SBBM is overhandigd. Het rapport 252 'Moerdijk Milieuwinst Mogelijk?' is hieronder te downloaden.

Download

Presentatie

Moerdijk Milieuwinst Mogelijk? (pdf, 783 Kb)

In de Pers

Milieu niet gebaat bij logistiek park - BN/DeStem - 27 februari 2009

Opdrachtgever

Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk (SBBM)

Projectcoördinatie

Alterra / Wetenschapswinkel - Henk van Blitterswijk

Uitvoering

Henk van Blitterswijk, Leonie Heutinck en Barry de Vries (Alterra)

Begeleidingscommissie

Vincent Kuypers - Alterra
Wim Rijnart - SBBM
Paul Welschen - SBBM

Financiering

Wetenschapswinkel Wageningen UR
Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk (SBBM)