Project

Milieukansen, prestaties en diversiteit van melkveehouderij bruikbaar voor het onderwijs

In 2011 is door acht instellingen van het Groen Onderwijs het Kigoproject ‘Van koploper naar peloton’ ingediend. Door de scherper wordende gebruiksnormen van het mestbeleid wordt het voor het behalen van een goede opbrengst steeds belangrijker dat de bodem goed in orde is. Een belangrijk aspect, waarover de praktijk zich in toenemende mate zorgen maakt, is het gehalte aan organische stof in de bodem.

Bodemkwaliteit en duurzaam bodembeheer is daarom een thema dat in het bedrijfsmanagement steeds meer aandacht vraagt. Uit onderzoek van het Nutriënt Management Instituut (NMI) blijkt er tussen bedrijven grote verschillen zijn in opbouw en afbraak van organische stof en daarmee in de ontwikkeling van het gehalte aan organische stof. Het bedrijfsmanagement speelt hierbij een grote rol.

De vermindering van de emissie van ammoniak is al jaren lang een belangrijk thema. Het nationale ammoniakemissieplafond wordt momenteel maar net gerealiseerd. Ook hier bestaan tussen bedrijven grote verschillen zodat, ook via het voerspoor, nog veel te verbeteren valt. Het milieuthema broeikasgassen neemt in belang sterk toe.

Er ligt een doelstelling de broeikasgasemissie ten opzichte van 1990 met 30 % te verminderen. Ondernemers staan voor de taak om, gefaciliteerd door hun adviseurs, de thema’s organische stof, ammoniakemissie en broeikasgasemissie op maatschappelijk en economisch duurzame wijze op bedrijfsniveau te integreren met andere milieu- en bedrijfsvoeringsthema’s.

De doelstelling van het Kigoproject ‘Van koploper naar peloton’ is:

 • Verbinding van koplopers met het peloton en een internationaal netwerk, waardoor (internationale) kenniscirculatie en vraagarticulatie plaatsvindt op de thema's: (1) organische stof in de bodem en (2) uitstoot van ammoniak en broeikasgassen en (3) hun relaties op economie en milieueffecten:
 • Onderhouden van het netwerk en uitbreiden met nieuwe scholen en met het leggen van een duurzame verbinding Dairyman pioniers, NMI, ondernemers en onderzoekers en het agrarische onderwijs tot stand brengen en onderhouden. Tevens wordt dit netwerk gekoppeld aan een aantal aangevraagde praktijknetwerken over organische stof (oa ism NMI)
 • Kennis en informatie die binnen NMI, K&K en LMM (WUR-LEI) beschikbaar is over (1) organische stof in de bodem en (2) uitstoot van ammoniak en broeikasgassen en (3) hun relaties met economie, is beter ontsloten voor het groen onderwijs
 • Toekomstig ondernemer/ adviseur heeft meest actuele, relevante en internationale kennis en ervaring opgedaan en ziet meer kansen om een passende strategie te ontwikkelen (passend bij boer en bedrijf) om aan het (toekomstig) mestbeleid te voldoen.

Dit WURKS-project sluit aan bij de goedgekeurde KIGO. KIGO gelden worden vooral ingezet voor aftrapbijeenkomsten, gastlessen en themabijeenkomsten. WURKS gelden om de kennis die daarbij nodig is te ontsluiten. 

Beoogde Resultaten

 • Factsheet over ammoniakemissies (methaan, lachgas, ammoniak);
 • LMM brochure: ‘Mineralenmanagement en economie op melkveebedrijven;;
 • Face-IT brochure: Dynamische bedrijfsvergelijking op maat
 • Achtergrondinformatie over broeikasgassen en ammoniakemissie voor een goed gebruik van de data in BIN-Face-IT en individuele bedrijfsinformatie;
 • Document over NL en EU milieuwetgeving;
 • Toelichtingen en PPT’s (met beschrijving van PPT);
 • Beschrijving (factsheet) met proces van broeikasgasemissies;
 • Beschrijving (factsheets) over rekenprogramma’s en hulpmiddelen: eenvoudige beschrijving van de verschillende tools (BEX, BEA, BEP, BEN, KringloopWijzer, Fosforwijzer en mestscheidingswijzer).

De eerste drie beschreven resultaten zijn terug te vinden aan de rechterkant van deze pagina.