Project

Modelinfrastructuur, deel hydrologie: feedbacks tussen klimaat, vegetatie, bodem en grondwater

Adaptatie aan klimaatverandering vraagt inzicht in verschillende relaties tussen enerzijds klimaat – landgebruik – bodem – waterbeheer en anderzijds gewasgroei.

Daarnaast is voor de energie- en voedselvoorziening behoefte aan inzicht in de risico’s en de potenties van biomassaproductie bij grotere variatie van klimaatvariabelen. In de hydrologische wereld is weinig aandacht voor deze feedbackmechanismen, waardoor de effecten van klimaatverandering niet goed worden berekend.

Dit project heeft als doel om de kloof te dichten tussen modellen voor hydrologie, klimaat en gewasgroei. Hiervoor wordt modelinstrumentarium ontwikkeld dat planalternatieven doorrekent voor een duurzame landbouwproductie onder veranderende klimatologische en hydrologische omstandigheden.

Daarvoor worden de feedbacks tussen verschillende domeinen (klimaat – landgebruik – bodem – waterbeheer) verbeterd en vastgelegd in rekenmodelcodes en daaraan gelieerde databases.

Aanpak en tijdspad

Activiteiten in 2012 zijn:

  • Toepassing van een modelketen om op regionale schaal de impact van zout en klimaat op gewasgroei te bepalen. Dit zal worden toegepast voor hoogwaardige gewassen zoals tulpen en aardappelen
  • Kwantificeren van onzekerheden
  • Integratie van de opgebouwde kennis voor de hydrologische modules van weer/klimaatmodellen
  • Afstemming met Nationale Hydrologische Instrumentaria (NHI) en Nationaal Modellen- en Datacentrum (NMDC).

Resultaten

Er is samenwerking tussen onderzoekers van CWK, CGI, diverse WUR-vakgroepen en via projecten uit KBII en KBIV. Buiten Wageningen is samengewerkt met KNMI, Deltares, de Waterdienst, PBL, waterschap Rijn en IJssel en KWR.

In 2010 is een overleg gestart met het NMDC, hetgeen in 2011 is voortgezet in een gezamenlijk project waarin een regionale toepassing wordt uitgewerkt (www.nmdc.eu: kritische zone) en de resultaten van dit project een belangrijke spil vormen.

In 2012 is de samenwerking met Deltares geïntensiveerd, in NMDC-kader en in de proefgebieden Baakse Beek en Walcheren. Dit heeft tot producten geleid waarmee de relatie tussen hydrologie en gewasgroei binnen en buiten Nederland op een vernieuwende manier geanalyseerd kan worden.

In 2012 zijn de volgende presentaties gehouden:

  • Bijdrage (presentatie en abstract) aan IWA-Congres van 13-18 mei 2012 (http://iwa-wcedublin.org/):
  • Kroes, J. J. G., Supit, I. I., & Schippers, P. P. (2012). Water management , salinity and crop growth in the Dutch Delta under changing climate conditions. Book of abstracts. IWA World Congress on Water, Climate and Energy, Dublin, May 13-18, 2012.
  • 6-Jan-2012 aan de Earth University (http://www.earth.ac.cr/)
  • 2-feb-2012 aan het CATIE research institute (http://www.catie.ac.cr/)
  • Integraal Waterbeheer - kritische zone & onzekerheden. NMDC Integraal hoofdrapport.
  • Tijdens sabbatical periode zijn 2 colleges verzorgd in Costa Rica over "Modelling water and solute flow in unsaturated and saturated soils; an overview of applications of the SWAP model”, Joop Kroes


Publicaties