Mogelijkheden voor innovatieve dijken in het Waddengebied

Nieuws

Mogelijkheden voor innovatieve dijken in het Waddengebied

Gepubliceerd op
10 april 2012

Innovatieve dijkconcepten bieden in het Waddengebied interessante mogelijkheden om de dijken te verbeteren Welk type dijk het meest geschikt is, hangt af van de plaats.

Belanghebbenden en experts moeten samen de meerwaarde en geschiktheid van zo’n innovatief dijkontwerp per locatie beoordelen. Dit concluderen onderzoekers van Wageningen University, Deltares, en Alterra in Alterra-rapport 2294: Verkenning innovatieve dijken in het Waddengebied. De verkenning naar mogelijkheden voor innovatieve waterkeringen is uitgevoerd in het kader van het Deltaprogramma Waddengebied.

dijk.jpg

Voor elk stuk dijk in de noordelijke provincies lijkt het mogelijk om één of enkele innovatieve dijkconcepten toe te passen. Het is daarbij belangrijk om na te gaan wat de meerwaarde van zo’n innovatief dijkconcept is ten opzichte van een traditioneel ontwerp. Dit vereist voor elke locatie  maatwerk. In elke situatie moet het dijkconcept afgestemd zijn op waterveiligheid, de hydraulische omstandigheden, maar ook op de lokale fysische en sociaal-economische situatie én op de wensen en plannen voor het gebied. Op basis van die criteria komen de onderzoekers tot de volgende conclusies:

  • In bebouwde gebieden zijn dijken die geïntegreerd worden met de bebouwing mogelijk interessant. Ook is daar plaats voor kunstwerken en bijzondere constructies.
  • Als er veel ruimte is en de bebouwing heeft geen historische waarde komen robuuste concepten als de zogenaamde de ‘deltadijk’, de ‘superdijk/terpendijk’ en de ‘klimaat-/multidijk’ in aanmerking. 
  • In landelijke gebieden lijken juist basisconcepten als de ‘overslagbestendige dijk’ en de ‘overstroombare dijk’ geschikt. 
  • Bij natuurgebieden zijn eco-engineeringsconcepten ‘biobouwers’, ‘oeverdijk’ en ‘dijk met kwelderwal of kweldernok’ interessant.

Bij de uiteindelijk keuze van het dijkconcept is het belangrijk diverse belanghebbenden bij het proces te betrekken. Als beleidsmakers, bewoners, maatschappelijke organisaties, bedrijven, onderzoekers en ontwerpers van waterkeringen meedenken, garandeer je voldoende expertise en een groter draagvlak. 

Meer informatie: