Project

Mountainbikers op de Utrechtse Heuvelrug

De Wetenschapswinkel heeft voor de Nederlandse Toer Fiets Unie een ontwerp gemaakt voor een geschikt aaneengesloten netwerk van mountainbikeroutes in Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug en een model voor aanleg, beheer en onderhoud van de routes.

Aanleiding project

Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug (NPUH) is een belangrijk gebied voor mountainbikers. Maar de vier mountainbike routes in het gebied zijn te kort of niet uitdagend genoeg. Daardoor kiezen mountainbikers geheel of gedeeltelijk hun eigen route en rijden dus daar waar ze niet mogen komen. Voor terreineigenaren is deze ongereguleerde aanwezigheid van mountainbikers op hun terrein ongewenst. Ze zijn bang voor verstoring van de natuur, voor aantasting van privacy en conflicten met andere recreanten. Een verandering in het beleid is hard nodig want het aantal mountainbikers groeit de laatste jaren zeer snel.

Mountainbikers kiezen hun eigen route omdat routes tekort schieten
Mountainbikers kiezen hun eigen route omdat routes tekort schieten

Project

Om bovenstaande conflicten op te lossen, heeft de Wetenschapswinkel van Wageningen UR voor de Nederlandse Toer Fiets Unie twee ontwerpen gemaakt:

  1. Een geschikt aaneengesloten netwerk van mountainbikeroutes dat kan rekenen op draagvlak bij de verschillende belangengroepen.
  2. Een model voor aanleg, beheer en onderhoud van de routes, een antwoord op het aansprakelijkheidsvraagstuk en het opstellen van een gedragscode – inclusief een mechanisme voor de handhaving daarvan.

Voorwaarde voor verbetering

De terreineigenaren stellen als voorwaarde voor de verbetering van de routestructuur dat het beheer, de aansprakelijkheid en de financiën goed geregeld moeten worden. Het Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug kan hierin een centrale rol spelen, vergelijkbaar met wat ze nu voor het Let de Stigterpad doet.

Bekostiging

Uit onderzoek onder terreinfietsers blijkt dat zij bereid zijn om voor een verbeterde routestructuur toegang te betalen. Bij conservatieve schatting: 2 euro voor een dagkaart, 15 euro voor een jaarkaart. Op basis van conservatieve schatting van de huidige aantallen bezoekers, zijn er dan voldoende inkomsten om het beheer en de aansprakelijkheid te betalen. De inkomsten zijn dan ook toereikend om de terreineigenaren te belonen voor het openstellen van hun terrein.

fietsroutes

Resultaten project

Het is de bedoeling om de belangen van alle partijen in samenhang te regelen. Het aaneengesloten netwerk van mountainbikeroutes beslaat in eerste instantie het gehele NPUH en later de hele Utrechtse Heuvelrug. Een doorgaande en uitdagende routestructuur zorgt er immers voor dat de terreinfietsers minder vaak van de route afwijken.
Om dit te bereiken moet er op geregelde afstand een echte mountainbikeroute zijn. Omdat er dan een gat valt tussen Maarn en Leersum, stellen wij voor om daar een route aan te leggen. Het recreatieschap heeft aangegeven dat het Doornse gat daarvan onderdeel uit kan maken. Het Doornse Gat is technisch uitdagend, maar tegelijkertijd ook te klein voor een volwaardige route. De route zal voor een deel over de belendende percelen moeten gaan lopen.
Daarnaast verbinden  de bestaande en de nieuwe mountainbikeroutes elkaar door koppelroutes. Deze gaan over bestaande paden. De mountainbikers moeten zich daar gedragen als recreatieve fietsers.
Tot slot zijn er aanrijroutes nodig, die ervoor zorgen dat de mountainbikers op vaste punten vanaf de randen van het NPUH de routes opzoeken. Startpunt van deze aanrijroutes zijn vaak de Groene Poorten en Entrees.

Rapport

Het Wetenschapswinkelrapport 281 is op 16 mei 2012 overhandigd aan Bart Krol. Hij is Gedeputeerde Ruimtelijke Ontwikkeling en Landelijk Gebied van de provincie Utrecht. Download hiernaast het onderzoeksrapport.