Nieuws

Nationaal Hydrologisch Instrument (NHI) 3.0 opgeleverd

Gepubliceerd op
26 april 2013

Het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium (NHI) is een geïntegreerd landsdekkend grond- en oppervlaktewatermodel van Nederland. Het doel van het Nationaal Hyrologisch Instrumentarium is om hydrologische ondersteuning te bieden aan beleids- en operationele studies op landelijk (en zoveel mogelijk regionaal) niveau.

De ontwikkeling van het Nationaal Hyrologisch Instrumentarium in 2012 waren vooral gericht op de inzetbaarheid binnen het Deltamodel, een gereedschapskist van modellen voor de analyse van de waterveiligheid en de zoetwatervoorziening in het kader van het Deltaprogramma (zie www.deltamodel.nl).

De focus van het Nationaal Hyrologisch Instrumentarium lag in 2012 op de landelijke analyse van de watervraag, waterverdeling en waterbeschikbaarheid bij veranderende, droger wordende, klimaatomstandigheden. Dit betekent dat de nadruk ligt op adequate simulatie van:

  • de behoefte aan zoetwater (afkomstig van rivieraanvoer, berging en neerslag) in regionale deelsystemen van Nederland, tijdens gemiddelde en droge omstandigheden,
  • de verdeling van het beschikbare zoete water binnen Nederland, rekening houdend met de zoutconcentratie door zoutbelasting uit inlaat en kwel
  • de hydrologische effecten van wijzigende beschikbaarheid van zoetwater voor het landgebruik inclusief die van strategieën en maatregelen om hier mee om te gaan.

Het Nationaal Hyrologisch Instrumentarium is het afgelopen jaar op veel punten verbeterd. Zo maakt het nu gebruik van de meest recente bodemfysische kaart van Nederland (BOFEK2012), zijn nieuwe kaarten samengesteld van beregening en buisdrainage, is regionale kennis van de watersystemen geïntegreerd en is de software verder verbeterd.

Het initiatief om een gezamenlijk landelijk hydrologisch instrumentarium te ontwikkelen is in 2005 begonnen. Dit initiatief sloot aan bij een pleidooi voor meer bundeling van kennis in de watersector (commissie Wijffels) en bij eerdere initiatieven van TNO, Alterra en WL|Delft Hydraulics voor samenwerking op het gebied van modelontwikkeling.

De resultaten van het Nationaal Hyrologisch Instrumentarium tot nu toe – inclusief modeldatabestanden en rapportages – zijn via het NHI-portaal (www.nhi.nu) beschikbaar gemaakt.