Nieuws

Natura 2000 lang niet altijd een belemmering voor recreatie-ondernemingen

Gepubliceerd op
27 juni 2011

Het beeld dat het natuurbeleid rondom Natura 2000 een belemmering vormt voor ondernemers in diverse economische sectoren is niet in overeenstemming met de aantallen verleende vergunningen op grond van de Natuurbeschermingswet en de Flora- en Faunawet.

Natura2000_250.jpg

Er worden door onder andere de recreatie-sector volop initiatieven in of in de nabijheid van deze gebieden genomen, die ook worden gehonoreerd.

Dat blijkt uit een inventarisatie door Alterra, onderdeel van Wageningen UR, van recreatie-activiteiten die een vergunning hebben gekregen en die, al dan niet onder voorwaarden, gewoon kunnen plaatsvinden. Een nadere analyse van drie kleinschalige voorbeelden binnen de watersport, de verblijfsrecreatie en buitensport laat zien welke factoren een belangrijke rol spelen bij het succesvol realiseren van dergelijke activiteiten.

In het besluitvormingsproces rond recreatie-initiatieven is het van cruciaal belang dat de lokale bevolking tijdig wordt geïnformeerd over het initiatief en dat consultatie en participatie van belanghebbende partijen tijdig worden georganiseerd. Kennis en ervaring van betrokken partijen moeten worden benut en het stimuleren van medeverantwoordelijkheid en wederzijds vertrouwen moeten hierbij de volle aandacht krijgen. De betrokkenheid van actoren en een duidelijke rol van overheden zijn van groot belang. Ook moet actief worden gezocht naar ruimte voor ontwikkelingsmogelijkheden en mogelijk innovatieve ideeën over ontwerp en inrichting. Naast deze procesfactoren zijn ook andere, meer instrumentele factoren van belang. Het gaat hierbij om het zoeken naar mogelijkheden voor effect-reducerende maatregelen, het spreiden in ruimte en tijd van effecten en het beoordelen van het totaal aan positieve en negatieve effecten.

De genoemde factoren vergroten letterlijk de speelruimte om oplossingen voor mogelijke knelpunten en noodzakelijke maatregelen te vinden. Daarnaast blijkt het benutten van het concept van Natura 2000, bijvoorbeeld door ‘Natura 2000 branding’, uiterst belangrijk voor alle partijen om elkaar rond een recreatievoornemen of –activiteit te vinden en om afspraken te maken, zoals over de naleving en de controle van getroffen maatregelen.

De beschreven voorbeelden, gesteund door voorbeelden in het buitenland, laten zien dat recreatie en ecologische doelen in Natura 2000-gebieden in veel gevallen goed te integreren zijn. Het geven van meer bekendheid aan dergelijke voorbeelden zal helpen het imago van Natura 2000 positief bij te stellen en om het als instrument van het Europese natuurbeschermingsbeleid beter tot zijn recht te laten komen.