Project

Natuur en Landschap in Nederland

Een wetenschappelijk gedragen en voor HBO en WO-studenten toegankelijke, maar ook enthousiasmerende beschrijving van de belangrijkste natuurwaarden in de verschillende Nederlandse landschappen. Geomorfologie, bodem, cultuurhistorie, begroeiing en het voorkomen van wilde planten- en diersoorten worden in hun onderlinge samenhang behandeld.

Het studieboek beoogt studenten buiten in het veld te leren om het landschap te "lezen" en te begrijpen waarom bepaalde natuurwaarden op bepaalde plekken wel of juist niet aanwezig zijn.

Aanpak en resultaten

De onderdelen van het project zijn:

  1. Het boek Natuur en landschap in Nederland (ca. 280 pagina's) waarin de verschillende landschappen worden beschreven op een zodanige manier dat de student inzicht krijgt in de vraag waarom bepaalde planten- en diersoorten op de ene plek voorkomen en op de andere plek niet. Het handboek wordt uitgegeven door de KNNV uitgeverij. Omdat het een naslagwerk betreft, is gekozen voor een gedrukte uitgave.

    De inhoud van het boek wordt verzorgd door de leerstoelgroep Natuurbeheer en Plantenecologie van Wageningen UR. Docenten van de 4 groene HBO’s (van Hall Larenstein, HAS Den Bosch, CAH Dronten, INHolland) en het Ontwikkelcentrum in Ede zijn betrokken bij de beoordeling van de proefhoofdstukken op de bruikbaarheid daarvan in het onderwijs. Ook worden de proefhoofdstukken getest in een aantal van de opleidingen.

  2. Een digitale excursiegids dat een aantal excursies te voet en op de fiets beschrijft, zodat de landschappen ook in het veld kunnen worden ervaren en de student leert hoe hij het landschap kan "lezen". De excursiegids is beschikbaar via een website.

  3. Via de website worden ook “losse” onderdelen van het handboek (grafieken, tabellen etc) ontsloten evenals lesopdrachten. Dit laatste wordt samen met de betrokken HBO-instellingen ontwikkeld.