Nieuws

Natuur en economie zijn moeilijk te combineren in het Eems-Dollardgebied

Gepubliceerd op
26 juni 2012

Het Eems-Dollardgebied is een belangrijk natuurgebied. Maar tegelijkertijd vraagt de economische ontwikkeling om voortdurende ingrepen in dit estuarium. Dat zet de natuurwaarden onder grote druk. Zou het mogelijk zijn om beide functies beter op elkaar af te stemmen? Ja, dat kan, maar het vraagt wel concessies van beide kanten. Dat is een van de conclusies uit de studie ‘Conflicterende of convergerende ambities in de Eems-Dollard?’ die de WOT Natuur & Milieu in opdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving in het kader van de Natuurverkenning 2011 maakte.

Vier kijkrichtingen

Onderzoekers bekeken welke mogelijke ontwikkelingen het grootschalig estuarium door zou kunnen maken. Zij maakten daarbij gebruik van vier kijkrichtingen. In de kijkrichting Vitale natuur staat het herstel en behoud van biodiversiteit voorop. In de kijkrichting Beleefbare natuur biedt de natuur bovenal een mooie en fijne leefomgeving. In de kijkrichting Inpasbare natuur maakt de mens – op al dan niet duurzame wijze - gebruik van natuur. In de kijkrichting Functionele natuur fungeert de natuur als duurzame leverancier van diensten en producten.

Duurzame ontwikkeling

De voor de Eems-Dollard uitgewerkte kijkrichtingen van de Natuurverkenning laten zien dat er mogelijkheden zijn economie en ecologie meer met elkaar in balans te brengen. Maar in drie van de vier kijkrichtingen blijft er minder ruimte voor economische ontwikkeling doordat de gewenste duurzame ontwikkeling van het gebied nu eenmaal grenzen stelt. Alleen in de kijkrichting Inpasbare natuur houdt de economische ontwikkeling alle ruimte. Maar de ambitie om de economische en de ecologische ontwikkeling van het gebied met elkaar in balans te brengen kan dan niet gerealiseerd worden. De ontwikkeling is bovendien niet duurzaam en vraagt doorlopende investeringen in het op voldoende diepte houden van de vaarweg.

Meer informatie:

Dirkx, G.H.P. & R.C.M. Arnouts & M. de Heer (2011). Conflicterende of convergerende ambities in de Eems-Dollard?,WOt-paper 10. WOT Natuur & Milieu onderdeel van Wageningen UR, Wageningen.