Nieuws

Natuurcompensatie. Kansen, knelpunten en rekenregels

Gepubliceerd op
10 januari 2012

Op basis van een literatuurstudie blijkt de uitvoering van het compensatiebeginsel niet altijd goed te verlopen en is deze in de praktijk onvoldoende. Mogelijke oplossingen hiervoor worden gezocht in vereenvoudiging van de regelgeving. Daarbij speelt het vereiste ‘geen netto verlies aan natuurwaarden’ een belangrijke rol.

Image.jpg

In de praktijk loopt men met name aan tegen ingewikkelde wet- en regelgeving. Ook een rol spelen het vinden van een geschikte locatie én onvoldoende kennis om de mate van aantasting en ecologische onderbouwing van het compensatieplan vast te stellen. Verder ontbreken registratie en handhaving bij compensatieprojecten en is de timing van de compensatie niet goed afgestemd op de praktijk.

Oplossingen

Mogelijke oplossingen zijn:

  • het opzetten van (provinciale) registratieprojecten waardoor duidelijk wordt waar, hoeveel, welke natuur wordt gecompenseerd;
  • het sluiten van een privaatrechtelijke overeenkomst waardoor afspraken over uitvoering en financiering juridisch bindend worden vastgelegd;
  • opzetten van landelijke of regionale compensatiebanken waardoor sneller compensatie kan plaatsvinden om vraag en aanbod van gronden gericht bij elkaar te brengen;
  • het instellen van een compensatie-autoriteit, als onafhankelijk adviesorgaan dat toezicht houdt op het hele proces van compensatieaanvragen en uitvoering.

Vereenvoudigen regelgeving

De Rijksoverheid overweegt ten slotte het vereenvoudigen van de regelgeving. Voor de EHS-compensatieregeling wil men daarom het nabijheidsbeginstel en het 1-op-1-beginsel schrappen. Het nabijheidsbeginsel gaat uit van compensatie van de nieuwe natuur in de nabijheid van de locatie van de ingreep. Het 1-op1-beginsel verwijst naar compensatie waarbij de nieuwe natuur qua leefgebied, functies, waarden en andere kenmerken gelijkwaardig is aan de verloren gegane natuur. Het loslaten van deze beginselen vraagt om rekenregels om vast te stellen wanneer sprake is van ‘geen netto-verlies’.

Links