NeWater: Veilig wonen, werken en recreëren in de stroomgebieden van de grote rivieren

Project

NeWater: Veilig wonen, werken en recreëren in de stroomgebieden van de grote rivieren

Delta’s en het achterliggende stroomgebied zijn erg gevoelig voor klimaatverandering.

slootmetfietsers_256x194.jpg

Met het stijgen van het water moeten de vele mensen die er wonen, veilig kunnen leven. Waardevolle natuur moet worden beschermd en boeren hebben gunstige omstandigheden nodig om er productief te zijn. Het waterbeheer in die regio’s moet rekening houden met aanpassingen die nodig zijn om de gevolgen van de klimaatverandering op te kunnen vangen. Een meer integrale en interactieve aanpak van het waterbeheer gebruikmakend van de ruimtelijke planning in het stroomgebied is waar het in wezen om gaat bij het onderzoek in het project NeWater.

Klimaatbestendig waterbeheer

Newater ontwikkelt kennis die ervoor zorgt dat waterbeheer klimaatbestendig wordt. Dat wil zeggen: flexibel waterbeheer dat inspeelt op de gevolgen van de klimaatverandering. Het onderzoek richt zich ook op de sociale, economische, ruimtelijke, beleidsmatige en organisatorische aanpassingen die nodig zijn om de klimaatsverandering goed te kunnen opvangen.

Risicobenadering

Het onderzoek richt zich op de stroomgebieden van de Rijn de Elbe, de Guadiana, de Tisza, de Armurdarya, de Nijl en de Orange. Het project werkt ter plaatse met een brede groep belanghebbenden, zoals gemeenten, provincies, natuurorganisaties, waterschappen, bewonersorganisaties en boerenorganisaties. Het waterbeheer wordt geïntegreerd met ruimtelijke planvorming, aangepast aan de klimaatverandering en geanalyseerd op kosten en baten. Er worden methoden van opslag en buffering ontworpen en een publiekprivate risicobenadering bij overstromingen gegeven. Er is integratie binnen politieke, institutionele en uitvoerende instanties met innovatieve manieren van planontwikkeling en beheer. Dit maakt waterbeheer tot lerende organisaties die om kunnen gaan met de onzekerheden die bij klimaatsverandering te verwachten zijn.

Nieuwe inzichten

Wageningen University & Research richt zich in het bijzonder op de relaties tussen klimaatverandering en waterkwaliteit, waterkwantiteit, het landgebruik, het ecosysteem, de financiële en economische gevolgen. In samenwerking met de belangengroepen in de betreffende stroomgebieden worden nieuwe inzichten en ontwikkeld en de werkmethoden verder verspreid.

Daarnaast kan met behulp van NeWater het volgende:

  • Een inschatting maken van extreme weersomstandigheden en de onzekerheden als gevolg daarvan
  • Inzicht geven in de kwetsbaarheid van gemeenschappen op de effecten van klimaatextremen en de manier waarop organisaties hiermee om kunnen omgaan
  • Met concepten en richtlijnen de condities in kaart brengen voor een veranderproces om beter met onzekerheden om te kunnen gaan.
  • Adaptieve vormen van waterbeheer ontwikkelen gebruikmakend van kansen en capaciteiten
  • Aangeven van een optimale methode van landgebruik bij gewenste omvang en kwaliteit van de waterafvoer
  • Materialen voor training en kennisontwikkeling ter beschikking stellen, en het aanbieden van een online curriculum