Nieuws

Nederland niet op slot door Natura 2000, maar de deur klemt wel

Gepubliceerd op
26 juni 2012

Het is overdreven om te zeggen dat Nederland op slot zit door Natura 2000-regels. Wel is een aantal problemen opgetreden bij de uitvoering van het Natura 2000-beleid, waardoor bepaalde activiteiten (nog) niet mogelijk of lastig te realiseren zijn. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Nederland op slot door Natura 2000’. Onderzoekers van Alterra interviewden een aantal betrokkenen van organisaties die met Natura 2000 te maken hebben. Het blijkt dat de problemen die voor een ‘Nederland-op-slot-beeld’ zorgen niet voortkomen uit de aard van Europese richtlijnen.

Wetgeving niet toegesneden op natuurgebieden

Betrokken partijen onderschrijven de doelstellingen van de richtlijnen. Ze wijten de problemen die zijn ontstaan vooral aan de manier waarop Nederland de richtlijnen heeft geïnterpreteerd en uitgewerkt in de nationale wetgeving. Het grootste knelpunt is dat de wetgeving niet toegesneden is op de het reilen en zeilen van natuurgebieden. “De Natuurbeschermingswet gaat uit van een juridisch zeer gedetailleerd uitgewerkte vorm van maakbaarheid en zekerheid die ecologisch gezien niet te bieden is”.

Continue belangenstrijd economie versus ecologie

Ook heeft de continue belangenstrijd tussen partijen de discussie over Natura 2000 geen goed gedaan. Doordat de verschillende partijen uitgaan van hun eigen belang (economie versus ecologie) stellen ze zich niet constructief op, terwijl ze zelf vinden dat juist de tegenpartij dat niet doet. Doordat dit debat op het scherpst van de snede wordt gevoerd, ook met en tussen diverse overheden, is een negatief beeld over Natura 2000 ontstaan.

Eerst periode van bezinning, daarna opnieuw discussie

Alle betrokkenen partijen vinden het tijd voor een periode van bezinning, waarbij iedere partij de balans op kan maken en kan reflecteren op de eigen standpunten. Daarna willen de organisaties de discussie hervatten, maar met een schone lei en op een meer constructieve manier dan tot nu toe het geval is geweest.

Meer informatie:

Arnouts, R.C.M. & F.H. Kistenkas (2011). De deur klemt; Nederland op slot door Natura 2000: de discussie ontrafeld, WOt-paper 7. WOT Natuur & Milieu, Wageningen

Arnouts, R.C.M. & F.H. Kistenkas (2011). Nederland op slot door Natura 2000: de discussie, ontrafeld. Bijlage bij WOt-paper 7 – De deur klemt,  WOt-werkdocument 236. WOT Natuur & Milieu, Wageningen