copyright Vidiphoto

Nieuws

Nederlandse land- en tuinbouw kan veranderende zoetwatervoorziening hoofd bieden door adaptatie en innovatie

Gepubliceerd op
25 januari 2013

Het is van belang om ook toekomstige generaties van voldoende zoet water te leveren. LEI Wageningen UR heeft een scenariostudie uitgevoerd voor de toekomstige zoetwatervoorziening van de Nederlandse landbouw. Hieruit blijkt dat de Nederlandse land- en tuinbouw beschikt over een groot adaptie- en innovatievermogen. Daardoor is de sector in staat om zich op lange termijn verder door te ontwikkelen bij een veranderende zoetwatervoorziening. Hier moet de sector echter wel forse inspanningen voor leveren.

Op weg naar 2050 zal de Nederlandse delta veranderen onder invloed van sociaal-economische ontwikkelingen en klimaatveranderingen. Dit gaat samen met bedreigingen in de zoetwateraanvoer, maar ook met kansen voor de agrarische sector door een relatief  goede concurrentiepositie ten opzichte van andere landbouwgebieden in Europa. Hier kan de sector op inspelen door adaptiemaatregelen te nemen op perceelsniveau, bedrijfsniveau en/of in het watersysteem. Voorbeelden op perceelsniveau zijn het voorkomen van structuurbederf van de bodem en droogtolerante gewassen, op bedrijfsniveau innovatieve ontzilting en op watersysteemniveau gemeenschappelijke waterbassins.

Uit het onderzoek bleek verder dat  de adaptatie van agrarische ondernemers in zoutwatergebieden anders zal zijn, omdat de mogelijkheden om te beregenen met zoet water daar gering zijn. De productie van intensieve teelten, zoals glastuinbouw, zal verder worden ontkoppeld van het regionale watersysteem, maar niet volledig. En ook het hoge kennisniveau van Nederlandse agrariĆ«rs, het goed ontwikkelde agrocomplex en de goede beschikbaarheid van zoet water, dragen bij aan de sterke internationale positie van de Nederlandse landbouw.