Project

Netwerk BoerenKlimaat.nl

In het netwerk BoerenKlimaat.nl werken 16 praktijkbedrijven samen met Wageningen UR (University & Research centre) en het Louis Bolk Instituut aan een klimaatneutrale bedrijfsvoering.

De 16 bedrijven zijn gangbare en biologische bedrijven uit de akkerbouw, de varkens- en de pluimveehouderij. Om een klimaatneutrale bedrijfsvoering dichterbij te brengen zijn maatregelen op verschillende terreinen nodig. Denk daarbij aan het zuinig omgaan met energie, de productie van duurzame energie, het verminderen van de emissies van methaan en lachgas en het waar mogelijk aan het vergroten van de vastlegging van CO2-uitstoot.  

Het doel van het project Netwerk Boerenklimaat is drieledig:

  1. Met de kennis die er al is, 16 bedrijven in de akkerbouw, vollegrondsgroenten, pluimvee- en varkenshouderij klimaat neutraler maken.
  2. Nieuwe actuele kennis terugkoppelen naar beleid en eventueel knelpunten opnemen in onderzoek.
  3. Bedrijven en belanghebbenden zijn op de hoogte van deze haalbare en effectieve strategieën en methoden en passen dit toe op hun bedrijven.

Klimaatverandering en landbouw

Het wereldwijde klimaat verandert door toedoen van de mens. Door de uitstoot van broeikasgassen wordt het natuurlijke broeikaseffect versterkt en stijgt ondermeer de temperatuur op aarde. Dit is een groot maatschappelijk probleem. In de afgelopen jaren is het beperken van de gevolgen van klimaatverandering dan ook een belangrijk speerpunt geweest in het beleid van de overheid.

Het versterkte broeikaseffect op aarde wordt met name veroorzaakt door hoge concentraties van koolstofdioxide (CO2), methaan (CH4) en lachgas (N2O) in de atmosfeer. De CO2-concentraties in de lucht nemen vooral toe door de verbranding van fossiele brandstoffen en, in mindere mate, door veranderd landgebruik zoals ontbossing. De toename van de concentraties van de belangrijkste overige broeikasgassen, lachgas en methaan, hangt vooral samen met activiteiten in de landbouw.

Ambities

Het project stelt ambitieuze doelen voor 2013: zoals 20% energiebesparing t.o.v. 2010, 40% van de energiebehoefte op basis van eigen (of aangekochte) duurzame energieproductie, 50% reductie van uitstoot van methaan en lachgas en waar mogelijk benutten van kansen voor CO2-vastlegging. Het netwerk heeft de ambitie om knelpunten en belemmeringen op weg naar klimaatneutraal aan te pakken en op te lossen.

Resultaten

Voor verschillende bedrijfstypen in de akkerbouw, vollegrondsgroenten, pluimvee- en varkenshouderij is in kaart gebracht in hoeverre integratie van maatregelen kan leiden tot meer klimaatneutraliteit en welke knelpunten er nog zijn. De deelnemende bedrijven verbruiken nu minder fossiele energie, produceren meer duurzame energie en beperken de uitstoot van overige broeikasgassen en werken waar mogelijk aan een verbeterde CO2-opslag. De nieuwe kennis over de slimme strategieën en de implementatie daarvan is beschikbaar gemaakt voor alle belanghebbenden. Ondernemers in de betreffende sectoren hebben kennis van de nieuwste strategieën en methoden en gebruiken deze informatie in contacten met klanten/leden/relaties. Het bedrijfsleven innoveert.

Werkwijze

  • Inventarisatiefase (2010): in deze fse is een netwerk opgezet van innovatieve en ambitieuze (voorloper)bedrijven, bij deze bedrijven werd een nulmeting uitgevoerd, er vond een verkenning van in te zetten innovatieve maatregelen, methoden, hulpmiddelen en strategieën plaats, andere initiatieven werden verkend, een netwerk van belanghebbenden werd opgebouwd en per bedrijf werden individuele plannen opgesteld.
  • (Door)ontwikkelfase (2010-2012): Plannen zijn uitgevoerd, kennis en ervaringen werden uitgewisseld en verschillende deskstudies en scenariostudies zijn uitgevoerd.
  • Evaluatiefase (2013): Afronding van het project met een eindrapportage.

Samenwerking en Communicatie

BoerenKlimaat.nl werkt samen met andere projecten op het terrein van energiebesparing, duurzame energieproductie en vermindering van broeikasgasemissies. Het netwerk maakt kennis en inzichten beschikbaar over de uitdaging, de oplossingsrichtingen, de praktijkrijpe maatregelen en de toepassing ervan in bedrijfsverband. De netwerkbedrijven zijn ambassadeurs voor de aanpak, andere bedrijven komen langs om de technieken te bekijken, te leren van de ervaringen en hun ideeën uit te wisselen. Communicatie over de praktische kansen en mogelijkheden is essentieel en wordt zoveel mogelijk uitgevoerd in samenwerking met belanghebbende partijen en organisaties waarbij bestaande media optimaal worden benut.