Persbericht

Nieuw Chinees-Nederlands onderzoeks- en kenniscentrum ter verbetering van Chinese zuivel

Gepubliceerd op
16 november 2013

China Agricultural University (CAU), Wageningen UR (University and Research centre) en zuivelonderneming FrieslandCampina hebben vandaag een overeenkomst getekend voor de oprichting van een nieuw onderzoeks- en kenniscentrum in China, het Sino-Dutch Dairy Development Centre (SDDDC). Het centrum richt zich op het verbeteren van de productiviteit, de veiligheid en het kwaliteitsniveau van de logistieke zuivelketen in China. Nederlandse kennis op het gebied van zuivelproductie wordt gedeeld met Chinese deskundigen in de zuivelsector en experts en beleidsmakers in zuivelonderzoek en de zuivelindustrie. De overeenkomst werd getekend in het bijzijn van Minister-President Mark Rutte.

De Nederlandse Minister-President Mark Rutte: “Als grote politieke en economische wereldspeler maakt China momenteel belangrijke hervormingen door. Nu is dus hét moment om de onderlinge banden te versterken.”

In dit nieuwe centrum brengen de drie partijen hun kennis en ervaring samen. Het initiatief sluit bovendien aan bij het Nederlandse topsectorenbeleid en het beleid van de Chinese overheid om de samenwerking tussen wetenschappelijke instituten en het bedrijfsleven te stimuleren.Het voornemen van de drie partners is om het SDDDC uit te laten groeien tot een kennis- en opleidingscentrum met eigen voorzieningen en onderzoeksapparatuur, en met een staf van deskundigen op het gebied van zuivelproductie. Het SDDDC richt zich op het verbeteren van de zuivelproductie, de veiligheid en de kwaliteit van de Chinese zuivelketen door de in Nederland aanwezige kennis van de zuivelindustrie, waar Nederland al sinds jaar en dag om bekend staat, te delen met Chinese zuivelspecialisten en –beleidsmakers in het zuivelonderzoek en de zuivelindustrie.

Uitdagingen

De Chinese zuivelsector staat voor grote uitdagingen. China heeft te maken met een toenemende vraag naar zuivelproducten. Tegelijkertijd noopt de beperkte beschikbaarheid van landbouwgrond tot een versnelde omvorming van de zuivelsector van een op kwantiteit naar een op kwaliteit georiënteerd model. Het is daarom van groot belang dat de melkopbrengst wordt verhoogd en de melkkwaliteit wordt verbeterd. Samen met voedselkwaliteit en -veiligheid zijn dit momenteel de belangrijkste uitdagingen voor China.

Onderzoek en het delen van kennis

In de eerste drie jaar van haar bestaan zal het SDDDC in China onderzoek verrichten naar de huidige stand van zaken met betrekking tot de Chinese zuivelproductiviteit, veiligheid en kwaliteit, en de duurzaamheid van de sector. Het centrum is daarnaast voornemens om een Dairy Expertise Centre op te zetten waar de meest recente technologie op het gebied van veiligheids- en kwaliteitssystemen en technieken gebruikt zullen worden op een Chinese modelboerderij. Chinese delegaties worden uitgenodigd om een bezoek aan Nederland te brengen om met eigen ogen te zien hoe de Nederlandse zuivelindustrie de zuivelketen heeft georganiseerd en samenwerkt met Nederlandse onderzoeksinstituten en overheidsinstellingen. Tevens zal er een universitair uitwisselingsprogramma en lesprogramma worden opgezet.

Professor Li Shengli, Professor zuivelwetenschappen bij CAU en hoofd Wetenschappelijk Onderzoek van National Dairy Industry and Technology System, die is voorgedragen om directeur van het SDDDC te worden, zegt hierover het volgende: “De zuivelsector is een sector die zich snel ontwikkelt en een groot potentieel heeft. Een aantal maatregelen zijn inmiddels van kracht om de verdere ontwikkeling van de sector in China te ondersteunen. In de komende periode zal de zuivelsector zich niet alleen richten op het verbeteren van de productiviteit, maar ook op het verbeteren van de melkkwaliteit en veiligheid. Wij zijn ervan overtuigd dat het opzetten van het SDDDC in het belang van beide landen is en de melkkwaliteitscontrole, zuivelverwerking en training zal verbeteren. De zuivelsector van China bevindt zich in een belangrijke fase. Het bundelen van de krachten van CAU, Wageningen UR en FrieslandCampina zal in het belang van de zuivelsector in beide landen zijn.”

Dr. KE Bingsheng, President van CAU zegt: “Gezien de ontwikkelingen in de zuivelsector hecht de CAU eraan om haar bijdrage te leveren aan het land en de maatschappij, met name met het oog op verbetering van de melkkwaliteit en de doelmatigheid van de diervoederconversie. De missie van het zuivelteam van CAU draait om gezondheid en voeding, het benutten van talenten, innovatieve technologie en het leveren van een bijdrage aan de maatschappij. De oprichting van het SDDDC sluit aan bij het streven van CAU om bij te dragen aan het zuivelonderzoek en de ontwikkeling van de sector in China door te leren van de ervaring die in Nederland is opgedaan.”

Dr. Aalt Dijkhuizen, voorzitter van de Raad van Bestuur van Wageningen UR, merkt het volgende op: “Het succes van de Nederlandse zuivelindustrie is het logische gevolg van gezond ondernemerschap, innovatieve wetenschap en nauwe samenwerking door de hele keten heen. Dit heeft boeren en de zuivelsector in staat gesteld om veilig te produceren en gezonde producten af te leveren die op een duurzame en rendabele manier zijn geproduceerd. Bij Wageningen UR zijn wij er trots op dat wij onze kennis kunnen delen met partners wereldwijd en dat we samen met hen kunnen werken aan projecten met het bedrijfsleven en overheden om bij te dragen aan de verbetering van de kwaliteit van leven van een groeiende wereldbevolking.”

Cees ‘t Hart, CEO van Koninklijke FrieslandCampina, voegt hieraan toe: “China is op weg om ’s werelds grootste en belangrijkste zuivelmarkt te worden. Het is daarom van belang dat de mogelijkheden om op een veilige manier meer melk van de hoogste kwaliteit te produceren ten volle worden benut. De Nederlandse ‘van gras naar glas’-aanpak vormt de basis van onze garantie op veiligheid en kwaliteit. Om deze aanpak tot een succes te maken is nauwe samenwerking tussen overheden, universiteiten en het bedrijfsleven van essentieel belang.

FrieslandCampina ziet ernaar uit om de ervaring die we in de afgelopen 140 jaar hebben opgedaan op het gebied van melkveehouderij en zuivelproductie te delen met onze Chinese partners via het Sino-Dutch Development Centre.”