Nieuw Normenboek Natuur, Bos en Landschap

Nieuws

Nieuw Normenboek Natuur, Bos en Landschap

Gepubliceerd op
12 augustus 2014

Het Normenboek Natuur, Bos en Landschap 2014 is uit. In het boek staan actuele tijd- en kostennormen voor het beheer van natuur, bos en landschapselementen.

In het Normenboek Natuur, Bos en Landschap staan tijd- en kostennormen voor het beheer van natuur, bos en landschapselementen. Het Normenboek wordt al vele jaren gebruikt door terreinbeherende organisatie zoals Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, gemeenten en particuliere terreineigenaren. Ze gebruiken het boek om de kosten van beheer te calculeren. Ook rijk en provincies gebruiken het boek, onder andere om de subsidiebedragen voor het beheer van natuur te kunnen bepalen. Verder wordt het boek veel gehanteerd door ingenieursbureaus en aannemers en scholen en onderzoeksinstellingen.

Eens in de twee jaar komt er een nieuwe uitgave van het normenboek. Op 1 augustus is de versie 2014 verschenen. Ten opzichte van het Normboek 2012 zijn alle kostennormen geactualiseerd. Daarnaast zijn er nieuwe tijd- en kostennormen opgenomen voor onder andere maaien van graslanden, maaien en oogsten van riet, uitrijden van stalmest, begreppelen van grienden en plaatsen van veerasters.

Naast het boek is ook een cd-rom uitgegeven met software waarmee kostennormen eenvoudig kunnen worden opgevraagd. De software geeft bovendien de mogelijkheid kostennormen te berekenen op basis van eigen tarieven voor bijvoorbeeld personeel.