Persbericht

Nieuw beweidingssysteem op basis van Ierse ervaringen

Gepubliceerd op
3 juni 2013

Zowel extensieve als meer intensieve Nederlandse melkveebedrijven kunnen financiële voordelen behalen bij overschakeling naar een nieuw beweidingssysteem dat gebruik maakt van Ierse kennis en ervaring met intensief beweiden.

Melkveehouders kunnen de voordelen realiseren door over te schakelen naar een veestapel die in het voorjaar afkalft en door gericht te sturen op lagere kosten voor krachtvoer, loonwerk en machines. Tot deze conclusie komen de onderzoekers van Wageningen UR Livestock Research na een verkennend onderzoek van een beweidingssysteem dat is geschoeid op een Ierse leest en is afgestemd op Nederlandse omstandigheden. Op intensieve bedrijven verwachten de onderzoekers grotere voordelen van de overschakeling naar dit nieuwe beweidingssysteem dan op extensieve bedrijven.

Weiden in Ierland

Ierse melkveebedrijven kennen een lange weideperiode van 265 dagen, 22 uren weiden per dag, stripgrazen, een voorjaarskalvende veestapel, een lage krachtvoergift, 100% gras in het bouwplan en een consequent doorgevoerde lage-kosten-strategie. Dat laatste is ook zichtbaar in lage investeringen in machines en gebouwen. De Ieren besteden veel aandacht aan het graslandmanagement met de nadruk op het monitoren van zowel de grasgroei op alle percelen als de grasopname van het vee bij beweiding.

De onderzoekers hebben op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken gekeken naar de extra inkomsten die zijn te behalen met een beweidingssysteem dat is gebaseerd op Ierse ervaringen. Ze hebben dit gedaan voor zowel een extensief als een intensief Nederlands melkveebedrijf voor een situatie zonder melkquotering zoals die zal gelden vanaf 2015.  

Aanpassen bedrijfsvoering

Om de financiële voordelen van dit nieuwe beweidingssysteem te realiseren zijn de volgende drie aanpassingen in de bedrijfsvoering doorslaggevend:

  • Overschakelen naar een veestapel die in het voorjaar afkalft, om zo maximaal te profiteren van de beschikbaarheid van goedkoop weidegras.
  • Extra koeien aanhouden tijdens de weideperiode, zodat het economische nadeel van de lagere melkproductie per koe, bij een rantsoen met vrijwel alleen gras in de weideperiode, enigszins wordt gecompenseerd.
  • Sturen op de financiële voordelen van lagere kosten voor krachtvoer, loonwerk en machines, zodat deze ook daadwerkelijk worden gerealiseerd.

Het financiële voordeel kan nog verder toenemen door bij nieuwbouw van stallen te kiezen voor veel goedkopere stallen, zoals dat ook in Ierland gebruikelijk is.

Intensief versus extensief

Op intensieve bedrijven zijn de voordelen van overschakeling op Iers weiden groter dan op extensieve. Veehouders moeten dan wel beschikken over een voldoende grote huiskavel voor beweiding. Als maïs op de huiskavel vervangen wordt door gras, zullen intensieve bedrijven meer ruwvoer voor de winter gaan aankopen, omdat grasland lagere opbrengsten heeft dan maïsland. Dit is veelal niet nadelig voor het financieel resultaat, omdat de eigen teeltkosten voor maïs vervallen.
Dit eerste verkennende onderzoek geeft inzicht in de mogelijkheden van nieuwe beweidingssystemen in Nederland. Voor de verdere ontwikkeling van dit nieuwe beweidingssysteem is meer onderzoek nodig naar het optimale niveau van de krachtvoergift tijdens de weideperiode, alternatieve in- en uitschaarmomenten, het aanhouden van extra vee tijdens de weideperiode, het vervangen van maïs door gras en het verkennen van diverse afkalfpatronen.