Persbericht

Nieuw internationaal consortium Deltaplan Bangladesh

Gepubliceerd op
31 oktober 2013

Een groot consortium onder leiding van adviesbureau Twynstra Gudde heeft de Europese aanbesteding gewonnen voor de ontwikkeling van het voor Bangladesh cruciale Delta Plan (Bangladesh Delta Plan 2100). De overige consortiumpartners zijn Euroconsult MottMacDonald, Ecorys, Witteveen+Bos, D.EFAC.TO, Deltares, Wageningen UR, Unesco-IHE, Stichting Klimaat Adaptatie Services en twee Bangladeshi bedrijven CEGIS en IWM.

Bangladesh maakt een snelle economische groei door, maar staat voor grote uitdagingen op het gebied van klimaatverandering, waterveiligheid en voedselvoorziening om die groei door te kunnen zetten. Het land ligt in een delta met meer dan 50 rivieren en een kwetsbaar kustgebied, en is gevoelig voor overstromingen. Het heeft bovendien en te kampen met grote waterkwaliteitsproblemen. Bangladesh heeft behoefte aan een samenhangende en coördinerende langetermijnvisie en -plan, en tegelijkertijd aan pragmatische ondersteuning om financiering te stroomlijnen en projecten te realiseren.

Bangladesh staat voor gigantische uitdagingen wil het kunnen overleven. Het Nederlands consortium gaat samen met Bangladeshi collega’s en stakeholders de uitdaging aan. In 30 maanden zal het consortium een duurzame en gedragen strategie en een uitvoeringsprogramma ontwikkelen voor de watergerelateerde problemen in het land. Het brede consortium weerspiegelt de veelheid aan benodigde expertise bij het opstellen van het Bengaalse Delta Plan. De integrale aanpak beoogt het afstemmen van inhoud met institutionele ontwikkeling en wet- en regelgeving, en het creëren van sociaal-politiek draagvlak. Het consortium beschikt over 'state of the art' kennis en ervaring op het gebied van interactieve strategievorming en water governance, waterbouw, landbouw, sanitatie en drinkwatervoorziening, financieringsconstructies en project- en programmamanagement. Belangrijke elementen zijn scenario-ontwikkeling, ruimtelijke planvorming, het vormen van een strategische visie met een overzicht van adaptieve maatregelen en het implementeren van pilot-projecten.

De opdracht wordt verleend door het ministerie van Buitenlandse Zaken in nauwe afstemming met het Ministry of Planning van Bangladesh en heeft een waarde van ca. € 6.5 miljoen. In afwachting van de definitieve contractering start het project in januari 2014; het heeft een doorlooptijd van 2,5 jaar. Het project sluit aan bij het beleid rondom ontwikkelingssamenwerking: Nederland wil met inzet van bedrijven en kennisinstellingen een bijdrage leveren aan beter watermanagement in een aantal specifieke landen. De Bangladeshi partijen CEGIS en IWM zijn onderdeel van het consortium wat  resulteert in optimale samenwerking en kennisuitwisseling met andere partijen in Bangladesh, en zorgt voor continuïteit, ook nadat het project is afgerond.