Project

Nieuwe perspectieven voor zandgroeven in Zuid-Limburg

Milieugroep Regionaal Stort Westelijke Mijnstreek heeft de Wetenschapswinkel gevraagd om te onderzoeken welke alternatieven er mogelijk zijn voor een gebied in Zuid-Limburg, waarin een aantal (voormalige) zandgroeven liggen.

zandgroeve Zuid-Limburg

Milieugroep Regionaal Stort Westelijke Mijnstreek heeft de Wetenschapswinkel gevraagd om te onderzoeken welke alternatieven er mogelijk zijn voor een gebied in Zuid-Limburg, waarin een aantal (voormalige) zandgroeven liggen. Er bestaan plannen om de groeven op te vullen met licht verontreinigd afval. De Milieugroep vreest dat hierdoor de natuurwaarden, de landschappelijke waarden en de leefbaarheid van het gebied zullen verminderen. Ook vreest zij voor overlast door vrachtwagens. De milieugroep gaat er vanuit dat de zandgroeven niet moeten worden opgevuld en dat spontane natuurontwikkeling het beste alternatief is.

De Wetenschapswinkel heeft verschillende scenario’s voor het gebied ontwikkeld met aandacht voor landschap, natuur, wettelijke kaders, economie, toerisme en recreatie. De Milieugroep is met de onderzoeksresultaten het gesprek aangegaan met de eigenaren van de zandgroeven, de gemeenten en de provincie Limburg. Ook draait ze inmiddels volwaardig mee in de klankbordgroep over de toekomstige ontwikkeling van het gebied. De voorliggende plannen (die door een adviesbureau zijn opgesteld) ademen in veel opzichten sfeer van het wetenschapswinkeladvies.

De projectcoördinatie was in handen van de opleiding Bos- en Natuurbeheer van Van Hall Larenstein. Naast Wageningen UR en de Milieugroep waren ook Natuurmonumenten en Stichting ARK vertegenwoordigd in de begeleidingscommissie. Het onderzoek is uitgevoerd door 2 groepen AMC studenten (in totaal 9 studenten), twee groepen Tuin & Landschaps-inrichting van Van Hall Larenstein (in totaal 6 studenten) en door een onderzoeker van adviesbureau De Groene Link. Afgelopen jaar is ook gezocht naar een ACT groep die de stabiliteit wil onderzoeken van het bos dat groeit op het in de groeve gestorte papierpulp. De Milieugroep wil graag weten wat de (aansprakelijkheids)risico’s hiervan zijn voor recreanten. Helaas bleek er bij studenten geen belangstelling voor dit onderwerp. Dit zelfde gold voor het ACT-onderwerp ‘kosten en baten van alternatief gebruik’, dat als essentie had het bepalen van de afkoopsom waarmee toekomstige ontgrondingen afgekocht zouden kunnen worden.

Het onderzoek is gepresenteerd op verschillende momenten:

september 2008 in Spaubeek: discussiebijeenkomst en presentatie AMC I;

november 2008 in Spaubeek: discussiebijeenkomst en presentatie AMC II;

januari 2009 in Spaubeek: tussentijdse discussiebijeenkomst voor omwonenden;

januari 2009 in Schinnen: tussentijdse discussiebijeenkomst voor omwonenden;

16 september 2009 in Schinnen: eindpresentatie en overhandiging rapport aan de burgemeesters van Schinnen en Beek en aan de directeur van landschapspark De Graven.

Mede door het wetenschapswinkelproject neemt de Milieugroep nu ook deel aan het gebiedsontwikkelingsproces gericht op het realiseren van Ecologische Verbindingszones.

De Limburgse kranten hebben ruim aandacht aan (de resultaten van) het onderzoek besteed. De onderzoekers hebben een artikel weten te plaatsen in RO-magazine (7 december 2009): Integraal plannen - Voorbeeld Zuid Limburgse groeven.

Downloads

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

In de pers

Opdrachtgever

Milieugroep Regionaal Stort Westelijke Mijnstreek, Spaubeek

Projectcoördinatie

Derk Jan Stobbelaar - Hogeschool Van Hall Larenstein, opleiding Bos en Natuurbeheer

Uitvoering

Hugo Hoofwijk - Adviesbureau De Groene Link
Derk Jan Stobbelaar - Hogeschool Van Hall Larenstein
Studenten Tuin & Landschapsinrichting van Hogeschool Van Hall Larenstein
Studenten Academic Traning Consultancy (ATC), voorheen Academic Master Cluster (AMC)

Begeleidingscommissie

Eduard Habets - Natuurmonumenten
Hettie Meertens - Stichting ARK
Martin Blom (eigenaar) - groeve Blom
Ine Crouzen, Nol Simons, Conny Maase, Paul Bergmans - Milieugroep Regionaal Stort Westelijke Mijnstreek

Financiering

Wetenschapswinkel Wageningen UR