Nieuws

Nieuwe versie Voederwaardeprijzen Rundvee online

Gepubliceerd op
14 januari 2013

Eens per vier weken berekent Wageningen UR Livestock Research de actuele voederwaardeprijzen voor melkvee (VEM en DVE) en voor vleesvee (kVEVI en DVE) op basis van een reeks mengvoeders die in de praktijk worden gebruikt.

Per 1 januari 2013 is de gebruikte rekenmethode geactualiseerd. Daardoor sluiten de voederwaardeprijzen beter aan bij de praktijk en kunnen ze veehouders en andere belanghebbenden helpen bij de keuze van voedermiddelen.

De diervoeder- en veehouderijsectoren hebben grote behoefte aan actuele voederwaardeprijzen. Daarom financiert het Productschap Diervoeder (PDV) ook in 2013 ten behoeve van de Nederlandse diervoederketen het project ‘Voederwaardeprijzen Rundvee’. De resultaten zijn voor iedereen gratis toegankelijk via de websites van Wageningen UR Livestock Research en PDV. Ter ondersteuning van het project organiseert PDV jaarlijks in overleg met Wageningen UR Livestock Research een gebruikersbijeenkomst met vertegenwoordigers uit de diervoedersector.

Aanpassingen

In overleg met de diervoedersector is vorig jaar een nieuwe reeks mengvoeders voor vleesvee in gebruik genomen die beter aansluit bij de voornamelijk rosékalverenhouderij in de praktijk. Per 1 januari 2013 is ook de berekening van de voederwaardeprijzen verbeterd. Zo is bij de mengvoeders voor melkvee het scala van beschikbare grondstoffen voor de optimalisatie van de voeders beter afgestemd op wat in de praktijk gangbaar is. Daarnaast is per 1 januari 2013 de toeslag voor het samenstellen, produceren en distribueren van mengvoeders verhoogd van € 4,50 naar € 4,75 per 100 kg mengvoeder.

Toepassing voederwaardeprijzen

Op www.voederwaardeprijzen.nl staan de actuele gegevens van de berekeningen in het nieuwste overzicht ‘Energie en eiwittoeslagprijzen rundvee’, evenals de resultaten van afgelopen jaren en een toelichting op het gebruik van de voederwaardeprijzen.

Veehouders passen de energieprijs en de eiwittoeslagprijs toe voor de keuzes die ze maken bij de voorziening in de nutriëntenbehoefte van hun vee: aankoop van ruwvoeders, mengvoeders, enkelvoudige grondstoffen of vochtrijke krachtvoeders. Het is in het belang van zowel leveranciers als afnemers om bij aankoop van voedermiddelen een goede afweging te kunnen maken. Een belangrijk hulpmiddel daarbij is de vergelijking van de aankoopprijs van voeders met hun voederwaardeprijs, die te vinden is in de vakpers en op sites van leveranciers.