Deltawerken

Nieuws

Notitie gedragen effectprotocollen voor beoordeling sectoren in het Deltaprogramma

Gepubliceerd op
19 maart 2013

Het Deltaprogramma staat voor een veilig én aantrekkelijk Nederland, nu maar ook in de toekomst. Er wordt momenteel hard gewerkt aan de voorbereiding van een vijftal belangrijke beslissingen in 2014, de Deltabeslissingen. Ter onderbouwing van deze Deltabeslissingen worden nu strategieën uitgewerkt.

In deze strategieën is het essentieel om de opgaven voor veiligheid, zoetwatervoorziening en de rol die ruimtelijke inrichting daarbij kan spelen in samenhang te benaderen. Vraag daarbij is wat de effecten zijn op sectoren als landbouw, natuur, energie-elektriciteit, industrie en scheepvaart.

Om deze effecten helder en goed in kaart te helpen brengen, zijn effectprotocollen ontwikkeld.

Een strategie bestaat uit een combinatie van doelen, bijbehorende maatregelen en het bijbehorende ontwikkelpad (indicatieve planning). Om de gevolgen van strategieën op een transparante en herhaalbare wijze in beeld te brengen, heeft het LEI effectprotocollen ontwikkeld. Deze protocollen zijn ontwikkeld voor de volgende sectoren: landbouw, natuur, energie-elektriciteit, industrie en scheepvaart. Een protocol-effectbepaling is opgebouwd uit vier onderdelen:


  1. het et protocol met stappenplan;
  2. beleids-indicatoren;
  3. een visualisatie met stroomdiagram van de logische relaties tussen de strategieën, maatregelen, fysieke en sectorspecifieke effecten en
  4. een kwantitatieve en/of kwalitatieve uitspraak over de effecten van het Deltaprogramma op basis van het Deltamodel en effectmodules.  

Leerervaringen met de effectprotocollen kunnen worden gebruikt om de protocollen te optimaliseren.