Nieuws

Onderwaterdrains verlagen nutriëntenbelasting

Gepubliceerd op
14 december 2012

Onderwaterdrains geven een (aanzienlijke) vermindering van de nutriëntenbelasting van het oppervlaktewater in veenweiden, blijkt uit onderzoek van Alterra Wageningen UR. Dit geldt het sterkst voor fosfor en het minst voor sulfaat. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van de provincies Utrecht en Zuid-Holland in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken.

Het rapport is een modelstudie naar de effecten van onderwaterdrains op de nutriëntenbelasting van het oppervlaktewater in veenweiden in West-Nederland. Met SWAP-ANIMO zijn zeventien representatieve veenweide-eenheden doorgerekend.

De algemene conclusie uit de modelberekeningen is dat toepassing van onderwaterdrains in bijna alle gevallen tot een soms aanzienlijke vermindering van de nutriëntenbelasting van het oppervlaktewater leidt. Daarbij blijkt sulfaat het meest gevoelige nutriënt te zijn, waarbij de drooglegging van groot belang is. Een drooglegging van 40 cm is de meest gunstige drooglegging voor vermindering van de sulfaatbelasting. Dieper leidt in een aantal gevallen tot een vergroting van de sulfaatbelasting.

Maaivelddaling beperken

Onderwaterdrainage is een mogelijk alternatief voor het verhogen van slootpeilen om maaivelddaling in het veenweidegebieden te beperken. Bij deze vorm van drainage worden buizen in de veenbodem gebracht die onder slootpeil liggen. Doel is de grondwaterstanden in droge periodes door verbeterde infiltratie te verhogen om daarmee de veenoxidatie te verminderen. In natte perioden verlagen de drains juist de grondwaterstand en verbeteren zo de draagkracht. De effecten op grondwaterstanden, bodemdaling, milieubelasting en agrarisch gebruik worden door Alterra Wageningen UR modelmatig en in de praktijk onderzocht. Momenteel lopen er nog verschillende praktijkpilots met onderwaterdrains.

Afsluitend onderzoek

Het onderzoek ‘Effecten van onderwaterdrains op de waterkwaliteit in veenweiden’, is een voortzetting van het project ‘Verantwoorde toepassing van onderwaterdrains’  van het ministerie van Economische Zaken. Het is het derde en afsluitende onderzoek in dit project naar de effecten van onderwaterdrainage op grondwaterstanden, bodemdaling en milieubelasting in veenweidegebieden. De eerste twee rapporten gaan over een modelstudie naar de waterkwantiteit en een literatuurstudie naar de effecten van infiltrerend water op de veenafbraak.