Nieuws

Onkruidbestrijding op verhardingen geëvalueerd

Gepubliceerd op
20 mei 2013

Het verbod op gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen op verhardingen per 2018 zal de gemoederen blijven bezighouden. Vanwege de meerkosten en omdat niet-chemische technieken op onderdelen niet de gewenste effectiviteit kunnnen leveren. Het verbod blokkeert ook de innovatieve ontwikkelingen op het gebied van middelen en (sensorgestuurde) technieken.

In 2012 was er commotie rond het IVAM onderzoek naar milieueffecten van verschillende onkruidbestrijdingsmethoden (LevensCyclusAnalyse). Naar aanleiding van dit onderzoek zijn ook Kamervragen gesteld.  Staatssecretaris Mansveld heeft opdracht gegeven de LCA studie en een eerder PRI onderzoek naar de kosten van onkruidbestrijding te laten evalueren door CML en Adviesbureau Tauw. De uitkomsten zijn bekend en met de tweede nota Duurzame Gewasbescherming naar de Tweede Kamer gestuurd.

Milieu

Het CML heeft de nodige kritiek op de LCA studie uit 2012, maar de resultaten blijven grotendeels overeind. Het CML onderschrijft het belang van een LCA in deze maatschappelijk gevoelige discussie maar betreurt dat er is gekozen voor een quickscan in plaats van een volledige LCA. De kritiek richt zich vooral op het niet volgen van de procedures volgens de ISO-norm voor een volledige LCA.

Kosten

Tauw heeft op basis van een enquête onder gemeenten en groenaannemers een inventarisatie gemaakt van de gangbare onkruidbestrijdingsmethoden inclusief een schatting van de kosten. Overschakeling van chemisch naar niet-chemisch onkruidbeheer leidt volgens Tauw tot een significante stijging van kosten. Het prijsverschil wordt geschat op € 0,15 per m2 per jaar. De onderzoekers hebben geen onderbouwing kunnen vinden voor afwenteling van kosten op de drinkwaterzuivering.

drinkwater - zicht op de Maas

Conclusie

CML en Tauw komen tot vergelijkbare conclusies met die uit eerdere onderzoeken naar kosten en milieueffecten van onkruidbestrijding op verhardingen. Een verbod op het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen op verhardingen betekent voor gemeenten ongeveer 50 miljoen euro per jaar aan meerkosten. Voor bedrijfsterreinen gaat het om een vergelijkbaar of zelfs hoger bedrag. Voor Nederland betekent een verbod dus een extra kostenpost van ca. 100 miljoen euro per jaar.

Hoe nu verder?

Voor de land- en tuinbouw kiest het kabinet voor een  geïntegreerde aanpak. PRI is van mening dat ook voor de niet-landbouw sector een geïntegreerde aanpak (volgens DOB 2.0) de beste kansen biedt. De DOB systematiek is transparant, science-based, haalbaar en betaalbaar en biedt mogelijkheden voor een regionale invulling. Binnen de kaders van DOB 2.0 kan elke terreinbeheerder zijn of haar afweging maken met betrekking tot kosten, milieueffecten en inzet van combinaties van technieken.

Het kabinet heeft echter een andere afweging gemaakt en kiest voor een verbod op professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op verhardingen in stedelijk gebied en sport- en recreatieterreinen per 2018.

Lees ook enkele gemeentelijke reacties op het verbod in het vakblad Stedelijk Interieur (pag. 12-15)