Nieuws

Op weg naar succesvol adaptief waterbeheer

Gepubliceerd op
4 juli 2012

In het kennisbasisproject ‘WaterTrust’ staat participatieve monitoring binnen waterbeheer centraal om op basis van verzamelde informatie samenwerking tussen partijen te versterken. Alhoewel het project pas net van start is gegaan (mei 2012), is meteen al een directe samenwerking aangegaan met een project binnen Kennis voor Klimaat over ‘Adaptive implementation arrangements’.

Ook in dat project – getrokken door Deltares – staat het begrip adaptief waterbeheer centraal. De samenwerking tussen deze twee projecten moet bijdragen aan een vruchtbare kruisbestuiving tussen wetenschap en praktijk én aan het vergroten van de kennis over succesvol adaptief waterbeheer.

Participatieve monitoring

Bij waterbeheer zijn veel partijen betrokken, zoals waterschappen, provincies, Rijkswaterstaat, boeren, natuur- en landschapsorganisaties en omwonenden. Via  participatieve monitoring kunnen deze actoren samen maatregelen bedenken én de effecten daarvan monitoren, om een gezamenlijk leerproces op gang te brengen. Een gezamenlijk leerproces kan bijdragen aan flexibelere en innovatievere oplossingen voor waterbeheer en klimaatadaptatie, en kan ook het vertrouwen tussen partijen en de legitimiteit van maatregelen vergroten. Dat verhoogt vervolgens de kansen voor daadwerkelijke implementatie van de maatregelen.

Concrete cases

De bevindingen uit het project over participatieve monitoring worden in het Kennis voor Klimaat project in enkele concrete cases ingebracht en getoetst. Zo zal bijvoorbeeld worden samengewerkt met partijen uit het Deltaplan Hoge Zandgronden (o.a. Waterschap Aa en Maas, Waterschap De Dommel, provincie Brabant). Het Deltaplan Hoge Zandgronden heeft tot doel om een duurzame strategie en maatregelen uit te werken voor de vraagstukken waar de hoge zandgronden als gevolg van klimaatverandering mee te maken krijgen. Daarbij gaat het vooral om toenemende droogte (zoetwatertekorten) en incidentele wateroverlast als gevolg van extreme neerslag.

Dit project is onderdeel van het Investeringsprogramma ‘Informational Governance’ en het kennisbasisonderzoek Transitie & Innovatie (KB VI). KB VI richt zich op het ontwikkelen van kennis over de stuurbaarheid van transitie- en innovatieprocessen, nieuwe methodieken en strategieën voor innovatie en valorisatie, en condities voor duurzame handelspraktijken van ondernemers en burgers/consumenten.